Nachfolgend finden Sie eine Übersicht aller 50 im Rahmen des ersten MORO-Wettbewerbs für modellhafte deutsch-polnische Kooperationsprojekte im Jahre 2011 eingesandten Projekte. Wir stellen jedes Projekt mit einer Illustration und seiner Hauptbotschaft vor.

Ebenfalls stellen wir eine Zusammenfassung eines jeden Projekts im PDF-Format zur Verfügung. Den Link zum Projektsteckbrief finden Sie am Ende der jeweiligen Projekt-Seite, die Sie durch das Anklicken der Abbildung zu dem entsprechenden Projekt erreichen.

Bitte beachten Sie:

Die Reihenfolge und Nummerierung der Projekte stellen keine Wertung dar.

Eine Liste der sechs Gewinnerprojekte finden sie auf der Seite MORO-Wettbewerb I.
In den nachfolgenden Abbildungen zu den Projekten erscheinen die Titel der Gewinnerprojekte im Fettdruck.

Poniżej znajduje się przegląd wszystkich 50 projektów zgłoszonych w ramach pierwszego konkursu MORO na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej w 2011 r. Przedstawiamy każdy projekt z ilustracją oraz ze swoim głównym przesłaniem.

Również udostępniamy streszczenie każdego projektu w formacie PDF. Link do danego pliku znajdą Państwo na dole strony poszczególnego projektu, na którą Państwo dotrą poprzez kliknęcie na ilustrację danego projektu.

Prosimy o uwagę:

Kolejność i numeracja projektów nie stanowią żadnej oceny.

Listę sześciu zwycięskich projektów konkursu znajdą Państwo na stronie Konkurs MORO nr I.
Na poniższych ilustracjach tytuły zwycięskich projektów zostały pogrubione.

Europabrücke / Most Europejski Neurüdnitz-Siekierki 1

Rewitalizacja linii kolejowej 411 między niemieckim brzegiem Odry koło Neurüdnitz i polskim Godkowem łącznie z będącym pod ochroną zabytkiem, najdłuższym mostem przez Odrę między Neurüdnitz i Siekierkami jako Turystycznego Przejścia Granicznego i Europejskiego Centrum Spotkań z niezależnym zasilaniem w energię ze źródeł odnawialnych.

Revitalisierung der Bahnstrecke 411 zwischen dem deutschen Ufer der Oder bei Neurüdnitz und dem polnischen Godków einschließlich der denkmalgeschützten, längsten Brücke über die Oder zwischen Neurüdnitz und Siekierki als Touristischer Grenzübergang und Europäisches Begegnungszentrum mit autarker Energieversorgung aus regenerativen Quellen.

Zentren für Bildung und Austausch / Centra kształcenia i wymiany

Trwała współpraca transgraniczna pomiędzy działaczami w dziedzinie oświaty i w sektorze socjalnym, mająca na celu zapewnienie równowagi socjalnej na obszarach przygranicznych, uwzględniająca zmiany demograficzne oraz zmierzająca do podejmowania starań, aby zahamować migrację z terenów przygranicznych poprzez ścisłą współpracę, np. poprzez implementację struktur pomocy socjalnej i pomocy młodzieży po obu stronach granicy.
W tym celu studenci kierunku pedagogiki społecznej oraz nauk pedagogicznych na uczelniach Hochschule Lausitz oraz w Gorzowie będą zachęcani do aktywnej współpracy i będą np. wysyłani na praktyki.

Grenzübergreifende dauerhafte Zusammenarbeit von Akteuren im Bildungs- und Sozialbereich mit der Zielstellung der Sicherung sozialer Balance im Grenzraum und mit Hinblick auf den demographischen Wandel mit dem Bemühen um Eindämmung von Abwanderung aus dem Grenzraum durch eine enge Kooperation z.B. bei der Implementierung von Strukturen sozialer Hilfe und Jugendhilfestrukturen auf beiden Seiten der Grenze.
Für diese Zielstellung werden Studenten des Studienganges Sozialpädagogik und Erziehungswissenschaften der Hochschulen Lausitz und Gorzow zur aktiven Mitarbeit motiviert und z.B. in Praktika eingesetzt.

Abenteuer Neiße / Przygoda z Nysą

Głównym przesłaniem projektu jest poprawa wizerunku terenów przygranicznych poprzez poprawę jakości istniejącej oraz rozbudowę bazy turystycznej: wodnej i pieszo-rowerowej, z której korzystają zarówno mieszkańcy pogranicza polsko-niemieckiego jak i turyści zewnętrzni.

Hauptziel des Projektes ist die Verbesserung des Images der Grenzregion durch Ausbau und Erhöhung der Qualität der touristischen Infrastruktur, vor allem im Bereich des Wasser-, Wander- und Radtourismus. Die Infrastruktur soll den Einwohnern und Touristen des deutsch-polnischen Grenzraumes dienen.

Bildung ohne Grenzen / Edukacja bez granic 1

Stworzenie polsko – niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej;
Wspieranie edukacji dwujęzycznego nauczania dzieci z obu miast przygranicznych w po czuciu świadomości istnienia i poszanowania innych kultur i języków.

Schaffung eines polnisch-deutschen Vorschulbildungssystems
Förderung der zweisprachigen Bildung von Kindern beider Grenzstädte unter Berücksichtigung und Würdigung anderer Kulturen und Sprachen

Oder für Touristen 2014 / Odra dla turystów 2014

Uaktywnienie dla turystów ,,niebieskiego raju” lubusko–brandenburskiego pogranicza poprzez uatrakcyjnienie i udostępnienie terenów dorzecza Odry na rynek europejski. Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej i stworzenie wspólnego systemu promocji Odry.

Aktivierung des „blauen Paradieses“ in der Grenzregion Lubuskie/Brandenburg mittels einer attraktiven Gestaltung der im Einzugsgebiet der Oder gelegenen Gebiete einschließlich Ergreifung von Maßnahmen, die auf ihre verbesserte Zugänglichkeit auf dem europäischen Markt gerichtet sind. Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des hiermit verbundenen Tourismusangebots sowie Schaffung eines gemeinsamen Vermarktungssystems für die Mittlere Oder.

Jakobswege / Drogi św. Jakuba

Odrodzenie historycznych szlaków pielgrzymkowych przez badania naukowe i praktyczne wyposażenie szlaków z uwzględnieniem aspektów duchowych i wymagań turystycznych jak punkt wyjścia do kooperacji transgranicznych.

Wiederbelebung historischer Pilgerwege durch wissenschaftlich fundierte Recherche und praktische Ausgestaltung unter Berücksichtigung von spirituellen Aspekten und touristischen Anforderungen als Ausgangspunkt für die grenzübergreifenden Kooperationen.

Tourismuskooperation Oder-Partnerschaft / Współpraca turystyczna Partnerstwo-Odra

Pogłębienie i umocnienie współpracy polsko – niemieckiej w sferze turystycznej w celu pozyskania rynków trzecich (m.in. takich krajow jak Rosja i USA).

Die Förderung und Stärkung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit auf touristischer Ebene, um dadurch Drittmärkte besser zu erschließen.

Verkehrskonzept / Koncepcja komunikacji miejskiej Frankfurt(Oder)/Słubice

Europejskie Dwumiasto Słubice i Frankfurt nad Odrą tworzy zintegrowaną energooszczędną koncepcję komunikacji miejskiej w ramach wspólnej transgranicznej kooperacji w celu  zainstalowania transgranicznego publicznego transportu zbiorowego.

Die Europäische Doppelstadt Slubice und Frankfurt (Oder) entwickelt ein integriertes, energieeffizientes Verkehrskonzept im Rahmen einer gemeinsamen grenzüberschreitenden Kooperation, um einen grenzüberschreitenden öffentlichen Personennahverkehr einzurichten.

Gemeinsam für den Grenzraum / Razem dla pogranicza 1

Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie podstaw do trwałej strukturalnej zmiany w zakresie zintensyfikowania i wzmocnienia współpracy pomiędzy administracją regionalną Dolnego Śląska i Wolnego Państwa Saksonii.

Gemeinsames Ziel des Sächsischen Staatsministeriums des Innern und des Marschallamtes der Wojewodschaft Niederschlesien in diesem Vorhaben ist die strukturelle Verbesserung der Kooperation zwischen beiden Verwaltungen.

Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum / Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji

Międzygminna Współpraca w Europejskim Dwumieście – Wdrożenie Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania 2010-2020 poprzez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji.

Interkommunale Zusammenarbeit in der Europäischen Doppelstadt – Umsetzung des Frankfurt-Slubicer Handlungsplans 2010-2020 durch das Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum.

VIA SACRA

Głównym przesłaniem realizacji projektu jest wzmocnienie roli  Miasta Karpacz i Kamenz jako stacji na trasie VIA – SACRA poprzez stworzenie lokalnych „świętych dróg”, łączących zabytkowe obiekty sakralne miast partnerskich. 

Das Hauptanliegen bei der Durchführung des Projekts ist die Stärkung der Städte Karpacz und Kamenz als Stationen auf der VIA SACRA durch die Errichtung von lokalen „heiligen Wegabschnitten“, welche die sakralen Baudenkmäler der Partnerstädte miteinander verbindet.

Zentrum für Extremsport / Centrum Sportów Ekstremalnych

Centrum sportów ekstremalnych w Zgorzelcu będzie uzupełnieniem oferty turystycznej (turystyka aktywna) całego regionu i alternatywą dla mieszkańców w zakresie wykorzystania czasu wolnego.

Zentrum für Extremsport Zgorzelec wird eine Ergänzung des touristischen Angebots (aktiver Tourismus) in der Region und eine Alternative für Einwohner bei der Freizeitgestaltung sein.

NATURA 2000 im Unteren Odertal / w Dolinie Dolnej Odry

Projekt w ramach transgranicznej kooperacji promuje rozwój turystyczno-gospodarczy przy jednoczesnej dbałości o zachowanie dóbr ochrony przyrody i propagowaniu ochrony środowiska.

Das Projekt fördert im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit die Tourismus- und Wirtschaftsentwicklung bei gleichzeitiger Sorge um den Erhalt der Natur und Werbung für den Umweltschutz.

Backsteingotik per Rad / Gotyk ceglany rowerem

Połączenie wiele obiecującej, przyszłościowej turystyki rowerowej i popularnego dziedzictwa kulturowego gotyku ceglanego, w regionach położonych w głębi lądu na południe od Morza Bałtyckiego. Koordynacja pracy instytucji, organizacji i firm prywatnych poprzez wypracowanie produktów pod wspólnym tytułem „Rowerem śladami gotyku ceglanego”.

Der Zukunftsmarkt Radtourismus und das beliebte Kulturerbe Backsteingotik im südlichen Binnenland der Ostsee werden miteinander verknüpft. Entscheidende Akteure beiderseits der Grenze werden für gemeinsame Produkte „Backsteingotik per Rad entdecken“ koordiniert.

Tandem Eurolingua

Wdrożenie mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego do funkcjonalnej dwujęzyczności  przy pomocy gry Eurolingua. Ułatwienie komunikacji między ludźmi  w każdym wieku. Tworzenie dwujęzycznych wydawnictw o tematyce regionalnej.

Unterstützung und Verstärkung der Zweisprachigkeit bei Bewohnern der deutsch-polnischen Grenze durch das Eurolingua-Spiel. Erleichterung der Kommunikation zwischen Menschen jeden Alters. Erstellung und Verbreitung von zweisprachigen regionalen Publikationen.

Lehrerfachnetzwerk / Sieć fachowej współpracy nauczycieli

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli saksońskich w zakresie języka polskiego jako obcego oraz pogłębienie wiedzy o Polsce w środowisku szkolnym w Saksonii, głównie w regionie polsko-niemieckiego pogranicza, jak również stworzenie platformy wymiany doświadczeń dla nauczycieli z regionu Saksonii, woj. lubuskiego i dolnośląskiego.

Das Ziel des Projekts ist die Steigerung der Qualifikationen der sächsischen Lehrer im Bereich Polnisch als Fremdsprache sowie die Wissensvertiefung über Polen an sächsischen Schulen, insbesondere in der deutsch-polnischen Grenzregion, wie auch die Schaffung einer Plattform zum Erfahrungsaustausch für Lehrer aus der sächsisch-niederschlesischen und Lubuskie Grenzregion.

InterKulturManagement 1

Niemieccy i polscy uczniowie tworzą w sześciu szkołach system firm uczniowskich wyspecjalizowanych w dziedzinie kultury. Opracowują pod opieką fachowców z dziedziny managementu i kultury niemiecko-polski Festiwal Kultury Młodzieżowej „BoomFest”.

Deutsche und polnische Schüler bilden an sechs Schulen ein Netzwerk von Schülerfirmen, das auf Kulturmanagement spezialisiert ist. Unter fachlicher Anleitung von Kulturmanagern und Trainern organisieren sie das deutsch-polnische JugendKulturFestival „BoomFest“.

Bürger für die Freiheit / Obywatele dla wolności

Projekt poprzez nowe dydaktyczne formy nauczania historii najnowszej jak i opracowania niemiecko-polskich materiałów do nauczania historii służy wspieraniu wspólnej polsko-niemieckiej tożsamości regionalnej i postawy obywatelskiej uczniów i nauczycieli.

Das Projekt trägt durch neue didaktische Formen im zeitgeschichtlichen Unterricht und die Erstellung deutsch-polnischer Lehrmaterialien zur Entwicklung einer gemeinsamen regionalen Identität und des zivilgesellschaftlichen Bewusstseins bei Schülern und Lehrern bei.

Grenzüberschreitender Aktionsplan „Unteres Odertal“ / Transgraniczny Plan Działania „Dolina Dolnej Odry“

Dalszy rozwoj gminnej sieci, w celu wzmocnienia polsko – niemieckiego regionu granicznego „Doliny Dolnej Odry“ / kooperacja, rozwoj i realizacja projektow, w szczegolnosci z obszarow gospodarka, srodowisko i rolnictwo, turystyka i kultura.

Weiterentwicklung des kommunalen Netzwerkes zur Stärkung der polnisch-deutschen Grenzregion „Unteres Odertal“ / Kooperation, Entwicklung und Umsetzung von Projekten, insbes. in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft, Tourismus und Kultur.

Europäische Begegnungsstätten / Europejskie Miejsca Spotkań

Przeprowadzenie wspólnego transgranicznego projektu inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu budynków Barlineckiego Ośrodka Kultury i IG Frauen Prenzlau dla realizacji wspólnych projektów, spotkań polsko-niemieckich. Powstanie Europejskich Miejsc Spotkań.

Die Durchführung des gemeinsamen grenzüberschreitenden Investitionsprojekts beruhend auf die Anpassung der Gebäude des Barlineker Kulturzentrums und der IG Frauen Prenzlau für die Realisierung der gemeinsamen Projekte, der polnisch-deutschen Treffen. Die Entstehung der Europäischen Begegnungsstätte.

Informationshandbuch für LKW-Fahrer / Książka informacyjna dla kierowców

W następnych latach ma się liczyć z powiększeniem transportu towarowego na drogach między członkami UE. Książka informacyjna ma poinformować polskich i niemieckich kierowców samochodów ciężarowych o szczegółach w transporcie drogowym w poszczególnych krajach.

In den kommenden Jahren ist mit einer weiteren Zunahme des Gütertransports auf der Straße zwischen den EU-Mitgliedsstaaten zu rechnen. Das Handbuch soll polnische und deutsche Lastkraftwagenfahrer über die jeweiligen spezifischen Besonderheiten im Straßentransport des jeweiligen Staates praxisnah, kurz und prägnant informieren und so die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen.

Interessengemeinschaft Eisenbahn / Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin-Gorzów

Poprawa kolejowego połączenia Berlina z Gorzowem.
Zacieśnienie Polsko-Niemieckiej współpracy w obszarach gospodarki, turystyki, i transportu na terenach Partnerstwa Odry.
Rozwój infrastruktury technicznej kolejowej i okołokolejowej.

Verbesserung der Bahnverbindung zwischen Gorzów und Berlin.
Weiterentwicklung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in den Bereichen der Wirtschaft, des Tourismus und des Transportes auf den Gebieten der Oderpartnerschaft.
Entwicklung der technischen Infrastruktur der Bahn und um die Bahn.

Besucherleitsystem / Turystyczny system oznakowania i informacji Hoppegarten – Drezdenko

Przesłaniem projektu, zainicjowanego przez członków ugrupowania EUIG, są:

  • Poprawa kolejowego połączenia Berlina z Gorzowem.
  • Zacieśnienie Polsko-Niemieckiej współpracy w obszarach gospodarki, turystyki, i transportu na terenach Partnerstwa Odry.
  • Rozwój infrastruktury technicznej kolejowej i okołokolejowej.

Die Botschaft des Projektes, das von den Mitgliedern des Zusammenschlusses EUIG eingeleitet wurde, ist:

  • Verbesserung der Bahnverbindung zwischen Gorzów und Berlin.
  • Weiterentwicklung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in den Bereichen der Wirtschaft, des Tourismus und des Transportes auf den Gebieten der Oderpartnerschaft.
  • Entwicklung der technischen Infrastruktur der Bahn und um die Bahn.
Gemeinsames Reiseticket / Wspólny bilet Berlin – Gorzów Wlkp.

Ułatwienie komunikacji transgranicznej, kolejowej poprzez wprowadzenie wspólnego biletu kolejowego na trasie Gorzów Wielkopolski – Berlin. Promocja gospodarcza i turystyczna Gorzowa Wlkp. i Berlina. Wspieranie współpracy transgranicznej pomiędzy aglomeracjami Berlina i Gorzowa Wielkopolskiego.

Erleichterung des grenzüberschreitenden Verkehrs durch die Einführung eines gemeinsamen Bahntickets auf der Strecke Gorzów Wielkopolski – Berlin. Wirtschaftliche und touristische Förderung von Gorzów Wlkp. und Berlin.
Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen den Ballungsgebieten Berlin und Gorzów Wielkopolski.

Uns verbinden Flüsse - 2. Etappe / Łączą nas rzeki – II etap

Przygotowanie organizacyjno-techniczne regionu dla realizacji długotrwałego procesu poprawy jakości i dostępności infrastruktury wodnej o charakterze ponadregionalnym.
Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania szlaków wodnych.
Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój gospodarczo-społeczny województwa lubuskiego oraz pogranicza polsko – niemieckiego, w tym także województw ościennych.
Budowę atrakcyjnego produktu turystycznego w transgranicznym, polsko – niemieckim obszarze.
Budowę zintegrowanego szlaku komunikacyjnego na pograniczu polsko – niemieckim.

Vorbereitung der Region im organisatorischen und technischen Sinne für die Realisierung des langfristigen Verfahrens zur Verbesserung der Qualität und Zugänglichkeit der regionüberschreitenden Wasserinfrastruktur.
Verminderung von Diskrepanzen im Bereich Zugänglichkeit zu Wasserrouten und deren Nutzung.
Erhöhung der Bedeutung von Tourismus als Stimulator der wirtschaftlich-sozialen Entwicklung der Woiwodschaft und der deutsch-polnischen Grenzregion, darunter der benachbarten Woiwodschaften.
Schaffung eines attraktiven touristischen Produktes im grenzüberschreitenden, deutsch-polnischen Gebiet.
Bau eines integrierten Verkehrswegs im deutsch-polnischen Grenzgebiet.

Wege zu Glas und Granit / Drogi do szkła i granitu 2

Innowacyjną cechą projektu jest połączenie tematu szkła i granitu w celu udostępniania mieszkańcom, turystom, instytucjom bogatej przestrzeni geograficznej i kulturowo – historycznej opartej na koncepcji tworzenia wiosek tematycznych.

Das Innovative am Projekt ist die Verbindung der Thematik von Glas und Granit, um den Einwohnern, Touristen, Institutionen einen reichen geographischen und kultur-geschichtlichen Raum zur Verfügung zu stellen, der sich auf das Konzept der Themendorfentwicklung stützt.

Radwegenetz / Sieć ścieżek rowerowych Berlin-Szczecin-Świnoujście

Promocja krajobrazu kulturowego w Korytarzu Berlin- Szczecin- Świnoujście, dzięki stworzeniu spójnej, atrakcyjnej, oferty turystycznej, oferującej możliwość poznania regionu i jego atrakcji w zdrowy, ciekawy sposób.

Marketing der Kulturlandschaft im Korridor Berlin- Szczecin- Świnoujście, durch Schaffung eines einheitlichen und attraktiven Tourismusangebotes, die die Möglichkeit gibt, die Region und ihre Sehenswürdigkeiten auf gesunde und interessante Weise kennenzulernen.

Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk / Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pieńsku (wodociągi) wg standardów europejskich wraz z budową sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue,
Zbudowanie odcinka sieci wodociągowej pomiędzy polskim miastem Pieńsk a gminą Neisseaue, co pozwoli na obustronną dostawę wody pitnej, w przypadku awarii także z Zakładów Miejskich w Görlitz – Stadtwerke Görlitz AG,
Poprawa infrastruktury technicznej urządzeń zaopatrzenia w wodę pitną w gminach Pieńsk i Neißeaue.

Umbau der Wasseraufbereitungsstation Pieńsk (Wasserwerk) nach europäischen Standards inkl.Bau einer Wasserüberleitung in die Gemeinde Neißeaue,
Herstellung eines Trinkwasserleitungsverbunds zwischen der polnischen Stadt Pieńsk und der Gemeinde Neißeaue, was beiderseitige Trinkwasserlieferung erlaubt, im Havariefall auch von der Stadtwerke Görlitz AG,
Verbesserung der technischen Infrastruktur der Trinkwasserversorgungsanlagen in den Gemeinden Pieńsk und Neißeaue.

Umwelt- und Katastrophenschutz auf der Oder / Ochrona środowiska przed katastrofami na Odrze

Wspolpraca transgraniczna jest niezbednym warunkiem skutecznej ochrony srodowiska przed katastrofami na Odrze. Efektywna ochrona czlowieka i natury dzieki wspolnemu oddzialywaniu sil po obu stronach Odry przyczynia się do tworzenia regionalnej wspólnoty transgranicznej.

Eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist die notwendige Voraussetzung für einen wirksamen Umwelt- und Katastrophenschutz auf der Oder. Der effektive Schutz von Mensch und Natur wird durch das gemeinsame Wirken der Kräfte beiderseits der Oder das Gemeinschaftsgefühl verstärken.

Wassertourismus / Turystyka wodna Berlin - Wielkopolska

Stworzenie europejskiego wzorcowego regionu będącego centrum rozwoju infrastruktury dla wodnej turystyki oraz rozwoju przyjaznych dla środowiska technologii napędu łodzi motorowych z inicjatywy Inicjatywy Turystyki Wodnej w Południowo-Wschodniej Brandenburgii (Wassertourismusinitiative Brandenburg Süd-Ost WISO) we współpracy z Wyższą Szkołą Długotrwałego Rozwoju w Eberswalde (Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde), z Wielkopolską Organizacją Turystyczną i z Powiatem Wolsztyńskim.

Schaffung einer europäischen Modellregion als Zentrum der Entwicklung umweltverträglicher Bootstechnologien und wassertouristischer Infrastruktur auf Basis der Wassertourismusinitiative Brandenburg Süd-Ost in Kooperation mit der HNE Eberswalde (Hochschule für nachhaltige Entwicklung), der Wielkopolska Tourist Organization und dem Landkreis Wolsztyn.

Fährverbindung / Połączenie promowe Kienitz-Porzecze

Celem jest zwiększenie atrakcyjności lokalizacji gospodarczej w kontekście europejskim. Powiązanie infrastrukturalnych wymagań dla gospodarczych i w szczególności turystycznych korelacji wewnątrz euroregionu.

Ziel ist eine Stärkung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes im europäischen Kontext. Verknüpfung der infrastrukturellen Voraussetzungen für die wirtschaftlichen und insbesondere touristischen Verflechtungen innerhalb der Euroregion.

EUROJOB-Viadrina

Utworzenie niemiecko-polskiej sieci uczestników i stworzenie Atlasu Kształcenia Zawodowego w dziedzinach: opieka zdrowotna i socjalna, branża informatyczna i nowe media, turystyka, branża metalowa i elektrotechnika, spedycja i logistyka, z którego pomocą pracodawcy, pracobiorcy, osoby podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe oraz osoby pośredniczące w poszukiwaniu pracy w urzędach pracy otrzymają zwarty w formie i stale aktualizowany przegląd sytuacji w dziedzinie kształcenia i dokształcania, warunków uznawania kwalifikacji i możliwości pracy po obu stronach granicy. Zapewni to odpowiednią dla poszczególnych zawodów przejrzystość informacji i pozwoli otworzyć dostęp do polsko-niemieckiego rynku pracy.

Aufbau eines Netzwerkes deutsch-polnischer Akteure und Erstellung eines Berufsbildungsatlas in den Bereichen Gesundheit/Soziales, IT/Neue Medien, Tourismus, Metall und Elektro, Spedition und Logistik, mit dessen Hilfe Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Auszubildende und Arbeitsvermittler in den Arbeitsämtern einen kompakten und ständig aktualisierten Überblick über Aus- und Weiterbildung, Anerkennungsbedingungen und Arbeitsmöglichkeiten beiderseits der Grenze erhalten. Dies sichert die berufsspezifische Transparenz als Zugangsmöglichkeit für den deutsch-polnischen Arbeitsmarkt.

Grenzüberschreitendes Schülerferienticket / Transgraniczny wakacyjny bilet dla mlodzieży 1

Poznawanie i oswajanie okolic Szczecina jako wlasnej malej oczyzny dla mlodziezy obydwu krajow.
Wspieranie wzajemnego poznawania sie mlodzieży
Wakacyjny bilet dla mlodzieży, ma za zadanie wspieranie opartego na ekologicznym mysleniu ogolnego rozwoju mobilnosci w regionie.

Erkunden des grenzüberschreitenden Umlandes von Szczecin als Heimatregion,
Förderung des gegenseitigen Kennenlernens der Jugendlichen,
Ferienticket soll eine ökologisch orientierte Mobilitätsentwicklung fördern

Wasserstraße Berlin – Stettin – Ostsee / Szlak wodny Berlin – Szczecin – Bałtyk

Sieciowa integracja przestrzenna, społeczna i gospodarcza w regionie transgranicznym wzdłuż SZLAKU WODNEGO Berlin-Szczecin-Bałtyk poprzez: stworzenie i wdrożenie spójnych pakietów produktów turystycznych oraz wykorzystanie i rozwój infrastruktury.

Räumliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Netzwerk-Integration im Grenzgebiet entlang der WASSERSTRASSE Berlin-Stettin-Ostsee durch: die Erstellung und Umsetzung  von abgestimmten touristischen Paketangeboten sowie die Nutzung und Entwicklung von Infrastruktur.

Brücke / Most Coschen-Żytowań 1

Wspólny wzrost obu regionów, stworzenie warunków do tworzenia kooperacji gospodarczych i utworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto będą mogły powstać nowe więzi społeczne, a także stworzona zostanie możliwość wymiany na płaszczyźnie kulturalnej i społecznej.

Durch den Brückenneubau wird das Zusammenwachsen beider Regionen wieder ermöglicht, werden die Voraussetzungen zur Bildung von Wirtschaftskooperationen geschaffen und die Entstehung neuer Arbeitsplätze befördert. Darüber hinaus können neue soziale Kontakte und Projekte entstehen sowie der Austausch auf kultureller und geistiger Ebene erfolgen.

Mobiler Deutsch- Polnischer Jugendclub / Mobilny niemecko-polski klub młodzieży

Celem projektu jest zbudowanie przez młodzież ze Zgorzelca i Gorlitz, na podstawie własnych pomysłów, 7-metrowej przyczepy kempingowej dla mobilnego klubu młodzieżowego. Będzie ona wykorzystywana jako miejsce spotkań, podczas których mogą wyniknąć wspólne aktywności (koncerty, workshopy, kolonie itp.)

Jugendliche aus Görlitz & Zgorzelec bauen nach eigenen Vorstellungen einen 7m langen Wohnwagen zu einem mobilen Jugendclub um, der als Treffpunkt genutzt werden kann, von dem aus gemeinsame Aktionen geplant werden können (Konzerte, Workshops, Freizeiten etc.)

Wege zueinander / Drogi do siebie

Rzeka graniczna Odra – miejsce spotkań pomiędzy Polakami a Niemcami o charakterze wydarzeniowym oraz jako element tworzącego mostu Ziemi Lubuskiej

Der Grenzfluss Oder – Ort der Begegnungen zwischen Polen und Deutschen mit Erlebnischarakter und als brückenbildendes Element des Lebuser Landes

Parklandschaften / Obszary parkowe Branitzer Außenpark - Lasek i Park Piastowski

Głównym celem projektu jest rozwój konkurencyjnego, transgranicznego regionu kultury na bazie wspólnej kulturowej i historycznej substancji poprzez wzmocnienie i dalszy rozwój infrastruktury kulturowej i turystycznej partnerów projektu.
Wspólna inicjatywa partnerów projektu z Cottbus i Zielonej Góry w celu odzyskania i rewitalizacji historycznych obiektów parkowych i ogrodów jest dla mieszkańców Euroregionu Sprewa-Nysa -Bóbr, ich gości i turystów bezpośrednią, estetyczna formą wykształcenia wspólnej, ponad granicznej jedności bez uwzględniania przynależności narodowej.

Hauptziel des Projektes ist die Entwicklung einer wettbewerbsfähigen, grenzübergreifenden Kulturregion auf Basis ihrer gemeinsamen kulturgeschichtlichen Substanz durch die Stärkung und Weiterentwicklung der kulturellen und touristischen Infrastruktur der Projektpartner.
Die gemeinsame Hinwendung der Projektpartner aus Cottbus und Zielona Góra zur Wiedergewinnung und Revitalisierung historischer Park- und Gartenanlagen ist für die Bürgerinnen und Bürger der Euroregion Spree-Neisse-Bober, ihren Gästen und Touristen eine sehr unmittelbare, sinnlich erlebbare Form der Herausbildung einer gemeinsamen, die Grenze überwindenden Identität ungeachtet der nationalen Zugehörigkeit.

Innovation by Design / Innowacja poprzez design

W ramach projektu planowane jest nawiązanie współpracy pomiędzy projektantami z Berlina oraz polskimi projektantami i przedsiębiorstwami na terenie Wielkopolski. Celem projektu jest promowanie designu jako czynnika zwiększającego rozwój  gospodarczy oraz umożliwiającego stałą wymianę gospodarczą i kulturalną Berlina i Wielkopolski.

Im Rahmen des Kooperationsprojektes sollen Berliner Kreativschaffende mit polnischen Unternehmen und polnischer Industrie aus dem Raum Wielkopolska zusammengebracht werden. Ziel ist es, Design als Wirtschaftsfaktor zu propagieren und den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch der beiden Regionen nachhaltig zu fördern.

Konsument – Verbraucherinformationszentrum / Centrum Informacji Konsumenckiej

Projekt obejmuje poradnictwo dla polskich i niemieckich konsumentów w zakresie transakcji ponadgranicznych, działalność informacyjną w polskich i niemieckich placówkach oświatowych oraz edukację przedsiębiorców w regionie przygranicznym.

Das Projekt umfasst die Beratung von deutschen und polnischen Verbrauchern zu grenzüberschreitenden Geschäften, die Informationsarbeit an deutschen und polnischen Bildungseinrichtungen und auch die Unternehmeraufklärung in der Grenzregion.

e-Kom – EchtzeitReisenden-Information / Rozkład jazdy w czasie rzeczywistym

Poprawa powiązania ze sobą polsko-niemieckich regionów przygranicznych porzez połączenie już istniejących ofert informacji podróżnych dla komunikacji publicznej oraz stworzenie transgranicznej, innowacyjnej i dwujęzycznej informacji podróżnych w czasie rzeczywistym.

Verbesserung der Vernetzung der deutsch-polnischen Grenzregionen durch Verknüpfung bestehender ÖPNV-Informationsangebote zu einer grenzüberschreitenden, innovativen zweisprachigen Fahrgastinformation mit Echtzeit-Informationen.

ANTIKON - Fachwerkarchitekturroute / Szlak Architektury Ryglowej

Organizatorzy i partnerzy Polsko-Niemieckiej Konferencji „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON”, która odbywa się od 1996 roku, podejmują inicjatywę stworzenia na Pomorzu Polsko – Niemieckiego, Transgranicznego Szlaku Architektury Ryglowej.

Die Organisatoren und Partner der Polnisch – Deutschen Konferenz „Fachwerkarchitektur – gemeinsames Erbe ANTIKON“, die seit dem Jahr 1996 stattfindet, ergreifen eine Initiative für die Gründung von der Polnisch – Deutschen Grenzüberschreitenden Fachwerkarchitekturroute.

Grenzüberschreitende Promenade / Transgraniczna promenada 1

Całościowe zintegrowanie infrastruktury transgranicznej dwóch bezpośrednio obok siebie leżących obszarów miejskich z uwzględnieniem ochrony środowiska.

Ganzheitliche Infrastruktur für grenzübergreifendes Zusammenwachsen zweier direkt nebeneinander liegenden urbanen Räume unter Berücksichtigung ökologische Belange

Stettiner Vorortbahnhof – ein Stück Pommern in Berlin / Kawałek Pomorza w Berlinie

Kształtowanie świadomosci i myślenia kategoriami „my Pomorzanie“, jako jedynej skutecznej metody na rozwoj obydwu prowincji jakimi sa Mecklenburg Vorpommern w Niemczech i Zachodniopomorskie w Polsce. Tylko połączenie sil, wyjscie poza partykularne interesy narodowe  i występowanie jako Zjednoczone Pomorze moze przyniesc pozytywne rezultay dla obydwu stron.

Herausbildung des Bewusstseins und des Denkens in den Kategorien „Wir Pommern“ als einziger erfolgreicher Methode zur Entwicklung solcher Provinzen wie Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland und Zachodnie Pomorskie in Polen. Nur mit vereinten Kräften und indem man über die nationalen Partikularinteressen hinausgeht und als Vereintes Pommern auftritt, kann man positive Resultate für beide Seiten erzielen.

Gemeinsame Wirtschaftsförderung / Wspólny rozwój gospodarczy Görlitz/Zgorzelec

Aby kontynuować udany rozwój Europa-Miasta Görlitz/Zgorzelec, należy podnieść atrakcyjność gospodarczą obu miast. Tylko w ten sposób uda  się, Zgorzelec/Görlitz umiejscowić jako konkurencyjny region w sercu Europy.

Um die gemeinsame erfolgreiche Entwicklung der Europastadt Görlitz/Zgorzelec fortzusetzen, muss die wirtschaftliche Attraktivität beider Städte gesteigert werden. Nur so wird es gelingen, Görlitz/Zgorzelec als wettbewerbsfähige Region im Herzen Europas zu etablieren.

Metropolregion Szczecin / Metropolitalny region Szczecina

Zinstytucjonalizowana współpraca samorządów polskich i niemieckich w ściśle powiązanym obszarze wokół Szczecina,
ewaluacja transgranicznego obszaru gospodarczego i kulturalnego w sąsiedztwie Szczecina

Institutionalisierte Zusammenarbeit der deutschen und polnischen Kommunen im engeren Verflechtungsraum von Szczecin,
Entwicklung eines grenzüberschreitenden Wirtschafts- und Kulturraumes um Szczecin

Transkultura – Kultur ohne Grenzen / Kultura bez granic

Ponadgraniczna wymiana informacji o ofertach kulturalnych w regionie przygranicznym, celem dotarcia i zainteresowania szerszego grona publiczności.
Budowa i stale aktualizowane sieci między inicjatywami kultury w polsko-niemieckim regionie.

Grenzüberschreitender Austausch von Informationen über Kulturangebote in der Grenzregion, um ein breites Publikum anzuregen, Kulturangebote wahrzunehmen. Aufbau eines dauerhaften, stabilen und zeitgenössischen Netzwerks zwischen Kulturinitiativen aus der dt.-pol. Grenzregion.

Berufsausbildung zum Mechatroniker / Kształcenie mechatroników 1

Wspólne działania przy realizacji projektów infrastrukturalnych
Wspieranie wzajemnego zrozumienia
Kompensacja kształcenia ogólnego i zawodowego w obu krajach

Gemeinsame Arbeit an Infrastrukturprojekten.
Förderung des gegenseitigen Verständnisses.
Kompensierung der Bildung und Berufsbildung beider Staaten.

Telemedizin Euroregion POMERANIA / Telemedycyna w Euroregionie POMERANIA

Poprawa jakości opieki nad pacjentami dzięki instalacjom telemedycznym w objętym projektem „Euroregionie Pomerania”. Motto projektu: niech przemieszczają się dane, a nie pacjenci.

Verbesserung der qualitativen Patientenversorgung in der Projektregion „Euroregion Pomerania“ durch telemedizinische Einrichtungen. Projektmotto: Daten wandern lassen – nicht Patienten.

Grüne Jugendherbergen / Zielone Schroniska

Życie w lepszym i bezpieczniejszym środowisku naturalnym.
Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
Wzajemna tolerancja wobec różnego wychowania i kultur.

Das Leben in einer besseren und sichereren Umwelt.
Förderung des Umweltbewusstseins bei Kindern und Jugendlichen.
Gegenseitige Toleranz gegenüber anderen Kulturen und Erziehungsmodellen.