Nachfolgend finden Sie eine Übersicht aller 35 im Rahmen des „Wettbewerbs für Flaggschiffprojekte des Gemeinsamen Zukunftskonzepts“ 2018 eingesandten Projekte. Wir stellen jedes Projekt mit einer Illustration und seiner Hauptbotschaft vor.

Ebenfalls stellen wir eine Zusammenfassung eines jeden Projekts im PDF-Format zur Verfügung. Den Link zum Projektsteckbrief finden Sie am Ende der jeweiligen Projekt-Seite, die Sie durch das Anklicken der Abbildung zu dem entsprechenden Projekt erreichen.

Bitte beachten Sie:

Die Reihenfolge und Nummerierung der Projekte stellen keine Wertung dar.

Die Ergebnisse der Auswahl durch die Jury finden Sie auf der Seite „Wettbewerb für Flaggschiffprojekte 2018“.

Poniżej znajduje się przegląd wszystkich 35 projektów zgłoszonych w ramach „Konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości“ w 2018 r. Przedstawiamy każdy projekt z ilustracją oraz ze swoim głównym przesłaniem.

Również udostępniamy streszczenie każdego projektu w formacie PDF. Link do danego pliku znajdą Państwo na dole strony poszczególnego projektu, na którą Państwo dotrą poprzez kliknęcie na ilustrację danego projektu.

Prosimy o uwagę:

Kolejność i numeracja projektów nie stanowią żadnej oceny.

Wyniki wyboru komisji konkursowej znajdą Państwo na stronie „Konkurs na projekty flagowe 2018“.

Transgraniczna sieć współpracy w dziedzinie energetyki / Grenzübergreifendes Kooperationsnetzwerk im Bereich Energetik

Intensyfikacja transgranicznej współpracy pomiędzy interesariuszami w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz przygotowania rozwiązań w celu zmniejszenia zużycia energii.

Intensivierung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Akteuren im Bereich der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen sowie Verbreitung von Lösungen zur Verringerung des Energieverbrauchs.

Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam-Wolin / Modellregion der erneuerbaren Energien der Inseln Usedom und Wolin

Analiza możliwości wykorzystania energii odnawialnych dla wysp Uznam-Wolin (z uwzględnieniem sezonowego wzrostu zapotrzebowania na energię) w celu zwiększenia efektywności energetycznej, realizacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz sprostania wyzwaniom klimatycznym.

Analyse des Nutzungspotenzials der erneuerbaren Energiequellen der Inseln Usedom und Wolin (mit besonderem Schwerpunkt des saisonal steigenden Energiebedarfs), um eine Energieeffizienz und nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten, sowie dem Klimawandel zu begegnen.

Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Euromiasta Guben-Gubin / Gemeinsame Deutsch-Polnische Kommission der Eurostadt Guben-Gubin

Żyjemy we wspólnej Europie i chcemy wspólnie kształtować Europę!
Stanowimy jedno miasto w dwóch krajach. Nasze przedsięwzięcie bazuje na wzajemnym zaufaniu, woli współpracy, tolerancji oraz podążaniu za wspólnymi interesami, jak również rozwiązywaniu wspólnych, transgranicznych problemów.

Wir leben im gemeinsamen Europa und möchten gemeinsam Europa gestalten!
Wir sind eine Stadt in zwei Ländern. Unser Vorhaben basiert auf gegenseitigem Vertrauen, dem Koopera-tionswille, der Toleranz, sowie Verfolgung gemeinsamer Interessen und Lösung der gemeinsamen, grenzüberschreitenden Probleme.

Okrągły Stół społeczeństwa obywatelskiego Berlina i jego sąsiadów we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie / Runde Tische der Zivilgesellschaft Berlins mit seinen Nachbarn in Breslau, Posen und Stettin

Fora społeczeństwa obywatelskiego kształtują samodzielnie swoją przyszłość. Realizują swoje działania w formie Okrągłego Stołu, rozwiązując w ten sposób problemy i wprowadzając ulepszenia na wszystkich płaszczyznach.
Stanowią inspirację oraz impuls dla decydentów w obszarze polityki i administracji.

Foren der Zivilgesellschaft gestalten ihre Zukunft selbst. Sie realisieren ihren Gestaltungswillen in Form von Runden Tischen, die Problemlösungen und Verbesserungen auf allen Ebenen initiieren.
Sie verstehen sich als Ideengeber und Impuls für Entscheider in Politik und Verwaltung.

KNRBB GmbH – międzynarodowa sieć współpracy w dziedzinie techniki transportu szynowego / internationales Unternehmernetzwerk im Bereich der Schienenverkehrstechnik

Ciągłość działalności MŚP za sprawą ukierunkowanych międzynarodowo sieci współpracujących przedsiębiorstw: spółka KNRBB GmbH oferuje polskim i niemieckim MŚP z branży transportu szynowego platformę międzynarodowego networkingu, realizuje wspólnie projekty i łączy ze sobą przedsiębiorstwa w sieci powiązanych interesów.

Nachhaltigkeit für KMU durch international ausgerichtete Unternehmernetzwerke sichern: Die KNRBB GmbH bietet deutschen und polnischen KMU im Bereich der Schienenverkehrstechnik eine Plattform zum internationalen Networking, realisiert gemeinsam Projekte und vernetzt Unternehmen miteinander.

arkaPomorza – arche-typowe Pomorze! / pommernArche – Ur-Typisch Pommern!

Pomorze kierunkowskazem dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Budowanie silnego, transgranicznego, innowacyjnego wizerunku. Rozszerzenie dostępu do rynku dla ofert zielonych (turystyka, edukacja, przedsiębiorczość, żywność). Podstawy: 1. Odrodzenie kulturowego dziedzictwa wiejskiego, 2. Sieć, 3. Strategia marki.

Pommern als transnationale Archeregion wird Leuchtturm für Nachhaltigkeit aus der Land-Wirtschaft. Ausbau Marktzugänge für nachhaltige Produkte (Food, Tourismus, Bildung, Unternehmertum). Grundlagen: 1. Revival des ländlichen Erbes, 2. Netzwerk, 3. Markenstrategie 4. Grenzübergreifendes innovatives Image.

Projekt Smart Integration

Smart Integration ma na celu dalszy rozwój współpracy pomiędzy Saksonią a Dolnym Śląskiem na polu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, a w szczególności poprzez Saksońsko-Dolnośląskie Studium Pogranicza projekt przyczynia się do jej jakościowego poglebienia i rozszerzenia.

Smart Integration entwickelt die Zusammenarbeit zwischen Sachsen und Niederschlesien auf dem Gebiet der Raumordnung und Regionalentwicklung weiter und hebt die Beziehungen insbesondere mit der Sächsisch-Niederschlesischen Grenzraumstudie auf eine neue Ebene.

Rewitalizacja komunikacji kolejowej między Lipskiem i Poznaniem / Wiederbelebung der Eisenbahnfernverbindung zwischen Leipzig und Posen

Wymieniona trasa miała duże znaczenie w okresie przed pierwszą wojną światową. Granice z lat 1918 i 1945 doprowadziły jednak do poważnych ograniczeń ruchu kolejowego na tej linii. Z wyniku umowy z Schengen odpadły kontrole graniczne. Należy wykazać korzyści wynikające z rewitalizacji.

Die genannte Trasse hatte vor dem ersten Weltkrieg große Bedeutung. Die Grenzen von 1918 und 1945 führten jedoch zu erheblichen Einschränkungen des Verkehrs auf dieser Strecke. Durch den Vertrag von Schengen sind Grenzkontrollen wieder überflüssig. Der Nutzen einer Wiederbelebung ist zu ermitteln.

Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra / Radwanderweg auf der historischen Kleinbahntrasse Casekow-Penkun-Oder

Przebudowa historycznego połączenia linii kolejowej Casekow-Penkun-Oder wraz z budową ścieżki rowerowej będzie miała bezpośredni wpływ na atrakcyjność wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Der Wiederaufbau der historischen Verbindung der Eisenbahnlinie Casekow-Penkun-Oder durch den Bau eines Radweges wird sich unmittelbar auf die Attraktivität des gemeinsamen Natur- und Kulturerbes auswirken.

Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic / Aufbau der touristischen Fußgänger- und Fahrradroute im Dreiländereck

Zintegrowanie transgranicznej sieci dróg pieszo-rowerowych o znaczeniu turystycznym, zwiększając dostępność miejsc o walorach przyrodniczych i kulturowych oraz wzmocnienie spójności społecznej przez rozbudowę infrastruktury i poprawę jej funkcjonalności.

Die Integrierung des grenzüberschreitenden Fußgänger- und Fahrradwegnetzes von touristischer Bedeutung zwecks erhöhter Nutzung des Natur- und Kulturpotenzials sowie Stärkung der sozialen Kohärenz durch den Ausbau der Infrastruktur und die Verbesserung ihrer Funktion.

Nadnyska powietrzna linia rowerowa / Neiße-Luftlinien-Fahrrad

System kolejki linowej o długości ok. 600 metrów na terenie nadnyskich łąk ma połączyć w linii prostej centra kulturalne „Neissepforte” (recepcja parku od strony polskiej) i Kawiarni Widokowej w Zakątku Turiusa. Dzięki sile mięśni i bez żadnego hałasu na wysokości ok. 6 m obcuje się z naturą. Styk granic może stać się przez to spektakularną atrakcją.
Integracja ponad granicą stanie się atrakcją samą w sobie, symbolem i przesłaniem dla połączenia narodów.

Die ca. 600 m lange Seilbahnanlage quer durch die Neißeaue soll die kulturellen Zentren „Neißepforte“ und „Sehcafe“ auf „Luftlinie“ miteinander verbinden. Per Muskelkraft und ohne Lärm gelangt man in ca. 6 m Höhe durch eine attraktive Naturlandschaft. Die „Grenzüberwindung“ wird somit selbst zur spektakulären Attraktion.
Der Brückenschlag über die Grenze wird an sich zur weit ausstrahlenden Attraktion, Symbol und Botschaft für Völkerverbindung.

Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego / Herrichtung der Europabrücke Siekierki – Neurüdnitz für den touristischen Verkehr

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i dostępności obszaru przygranicznego dla mieszkańców i osób odwiedzających poprzez udostępnienie mostu do ruchu turystycznego.

Das zentrale Projektziel ist die Steigerung der Attraktivität und Zugänglichkeit des Grenzraumes für Bewohner und Besucher durch die Instandsetzung der Europabrücke Siekierki – Neurüdnitz für den touristischen Verkehr.

Drogi wodne + Statki + Porty + Regiony gospodarcze po prawej i lewej stronie Odry / Wasserwege + Schiffe + Häfen + Wirtschaftsregionen rechts und links der Oder

Stowarzyszenie na rzecz promocji obszaru rzeki Oder / Havel e. V. angażuje się w Odrę jako szlak żeglugowy. Uwzględniono aspekty środowiskowe, ochronę przeciwpowodziową i turystykę wodną.

Der Verein zur Förderung des Stromgebietes Oder/Havel e. V. setzt sich für die Oder als Schifffahrtsweg ein. Eingeschlossen sind Umweltaspekte, der Hochwasserschutz und der Wassertourismus.

Dwunarodowy rozwój destynacji dla Portu Lotniczego Heringsdorf / Binationale Destinationsentwicklung für den Flughafen Heringsdorf

Głównym celem naszego niemiecko – polskiego projektu jest promocja wspólnego użytkowania Portu Lotniczego w miejscowości Heringsdorf w niemiecko – polskim Regionie Wyspy Uznam/ Wolin, poprzez czynnik dodatni w postaci rychłej zmiany nazwy.

Das Hauptanliegen unseres deutsch-polnischen Kooperationsprojektes liegt in der gemeinschaftlichen Nutzung und Vermarktung des Flughafens Heringsdorf in der deutsch-polnischen Region der Inseln Usedom/Wollin, auch durch die Sichtbarmachung in einer künftigen Namensgebung.

Inicjatywa obywatelska B1 / Bürgerinitiative B1

Brak uchylenia limitu nośności nowego mostu Odrzańskiego, dopóki strona niemiecka nie będzie strukturalnie i technicznie zabezpieczona na tyle, aby nie występowały dodatkowe problemy zdrowotne, związane z ruchem drogowym i ekonomicznym dla mieszkańców i użytkowników B1 / B112 / B168.

Keine Aufhebung der Tragfähigkeitsbeschränkung der neuen Oderbrücke, bis auf deutscher Seite baulich und verkehrstechnisch gesichert ist, dass keine zusätzlichen gesundheitlichen, verkehrstechnischen und wirtschaftlichen Beeinträchtigungen für die Anwohner und Nutzer der B1 / B112 / B168 auftreten.

„Groß für Klein –  Duzi dla małych“ Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada / Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Förderung der interkulturellen und nachbarsprachigen Bildung im Bereich der Vorschulerziehung

Uwrażliwianie dzieci przedszkolnych na język i kulturę kraju sąsiada to trwała inwestycja w przyszłość polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Wspólne przygotowanie do tego zadania polskich i niemieckich nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego stanowi dla wszystkich wartość dodaną.

Kinder bereits in der Kita an Sprache und Kultur des Nachbarlandes heranzuführen, ist eine nachhaltige Investition in die Zukunft im deutsch-polnischen Verflechtungsraum. Deutsche und polnische Vorschulpädagogen/innen hierfür gemeinsam zu qualifizieren, bringt Mehrwert für alle.

Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania / Nachbarspracherwerb von der Kita bis zum Schulabschluss – der Schlüssel zur Kommunikation in der Euroregion Pomerania

Zapewnienie wczesnego i ciągłego nauczania języka sąsiada prowadzi do podniesienia w sposób trwały jakości życia oraz wzrostu potencjału rozwoju gospodarczego w transgranicznym Euroregionie Pomerania.

Die Gewährleistung des frühen und durchgängigen Nachbarspracherwerbs führt nachhaltig zur Verbesserung der Lebensqualität und Steigerung des wirtschaftlichen Wachstumspotenzials in der grenzüberschreitenden Euroregion Pomerania.

Język łączy – niwelowanie barier językowych, jako klucz do zacieśniania współpracy w Euroregionie Pomerania / Sprache verbindet – Abbau sprachlicher Barrieren als Schlüssel für eine engere Zusammenarbeit in der Euroregion Pomerania

Niwelowanie barier językowych umożliwia, w długoterminowej perspektywie, umacnianie i intensyfikowanie kontaktów transgranicznych. Wspólny język toruje drogę dla ulepszania współpracy w naszej przenikającej się przestrzeni oraz służy rozwijaniu wspólnej przestrzeni gospodarczej i życiowej.

Durch den Abbau von Sprachbarrieren können auf lange Sicht grenzüberschreitende Kontakte gefestigt und intensiviert werden. Eine gemeinsame Sprache ebnet den Weg für eine Verbesserung der Zusammenarbeit in unserem Verflechtungsraum und dient der Entwicklung des gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraumes.

Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli / Kontakt- und Beratungsstelle für deutsche und polnische Bürger

Niemieccy i polscy obywatele coraz częściej decydują się na życie po sąsiedniej stronie granicy. Często jednak znajomość kraju i języka sąsiada nie jest wystarczająca do swobodnego funkcjonowania. Celem Punktów Kontaktowych jest pomoc w pokonywaniu barier i wsparcie integracji na polu zawodowym i społecznym.

Deutsche und polnische Bürger entscheiden sich, im Nachbarland zu leben. Die Sprach- und Landeskundekenntnisse sind jedoch für einen erfolgreichen Start oft nicht ausreichend. Die Kontaktstellen helfen, die Barrieren zu überwinden und so eine bessere berufliche wie soziale Integration zu ermöglichen.

Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych (CUD) w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland / Grenzüberschreitendes Netzwerk der Service- und BeratungsCentren (SBC) in der Euroregion POMERANIA einschließlich des Landkreises Märkisch Oderland

Działania Sieci Centrów Usługowo-Doradczych ukierunkowane są na stworzenie lepszych warunków ramowych dla polsko-niemieckiej współpracy między instytucjami, gminami i małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Euroregionie Pomerania, a także na wsparcie porozumienia i regionalnych procesów rozwoju strukturalnego po obu stronach granicy.

Das Netzwerk verbessert durch eine Vielzahl an Aktivitäten die Rahmenbedingungen für die deutsch-polnische Zusammenarbeit von Kommunen, Institutionen und Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) in der Europaregion Pomerania und fördert damit Kommunikations- und strukturelle Wachstumsprozesse beiderseits der Grenze.

Ekologiczny polsko-niemiecki BiblioboXX / Die nachhaltige deutsch-polnische BiblioboXX

Rozbudowa i przekształcenie starej budki telefonicznej w Ekologiczny BiblioboXX. Przebudowa ta miała miejsce w ramach projektu międzybranżowego z udziałem uczniów niemieckich i polskich szkół zawodowych w ramach kilku warsztatów i konferencji specjalistycznych. Instalacja gotowego BiblioboXX w zmieniających się miejscach do użytku publicznego lub szkolnego jako bezpłatna biblioteka uliczna, głównie w Partnerstwie Odry.

Aus- und Umbau einer alten Telefonzelle zu einer Nachhaltigen BiblioboXX. Dieser Umbau erfolgte als berufsübergreifendes Projekt gemeinsam mit deutschen und polnischen Berufsschülern in mehreren Workshops und Fachtagungen. Aufstellung der fertigen BiblioboXX an wechselnden Orten zur öffentlichen oder schulischen Nutzung als freie Straßenbibliothek vornehmlich in der Oder-Partnerschaft.

TRAILS – Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym / Mobile Innovationslabore und -services zum Aufbau von Innovationskapazität im sächsisch-polnischen Grenzraum

Cel szczegółowy Programu: Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej.
Cel ogólny projektu: Rozwój długotrwałych zasobów innowacyjnych na saksońsko-polskim obs-zarze przygranicznym przez ukierunkowane prowadzenie i łączenie w sieć aktywności dla rozwoju innowacji w szkołach i MŚP.

Spezifisches Ziel ist die Verknüpfung und Erweiterung des gemeinsamen deutsch-polnischen Bildungsangebotes.
Allgemeines Ziel ist die Ausbildung nachhaltiger Innovationskapazität im sächsisch-polnischen Grenzraum durch die gezielte Durchführung und Vernetzung von Innovationsaktivitäten an Schulen und KMU.

Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu / Grenzen überwinden mit Schlüsseltechnologien

Celem projektu jest utworzenie dwustronnych sieci kompetencji, transgranicznego transferu wiedzy i technologii oraz przeciwdziałanie niedoboru wykwalifikowanych kadr w regionie poprzez rozwój kompetencji i wiedzy w zakresie technologii lekkich konstrukcji.

Das Projekt dient dem Aufbau von bilateralen Kompetenznetzwerken, dem grenzüberschreitenden Wissens- und Technologietransfer und dem Entgegenwirken des Fachkräftemangels in der Region durch Wissensaufbau im Bereich der zukunftsweisenden Schlüsseltechnologie Leichtbau.

Aktywna edukacja ekologiczna z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych z Lubniewic i Schöneiche / Aktive Umweltbildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus Lubniewice und Schöneiche

Schöneiche i Lubniewice to gminy partnerskie. Dotychczasowa współpraca ma zostać poszerzona. Oprócz już prowadzonej wymiany kulturalnej, w obu gminach należy umożliwić projekty edukacji ekologicznej.

Schöneiche und Lubniewice sind Partnergemeinden. Die bisherige Zusammenarbeit soll erweitert werden. Neben dem bereits stattfindenden kulturellen Austausch sollen Umweltbildungsprojekte in beiden Gemeinden möglich gemacht werden.

VIADRUS: Bóg rzeki Odra – Symbol kooperacji / Flussgott der Oder – Symbol der Zusammenarbeit

Redakcja VIADRUS co roku wydaje książkę: VIADRUS – Kronika miasta Bad Freienwalde oraz okolic Ziemi Nadodrzańskiej. Ponadto zaplanowano pojawienie się pierwszej edycji książki: VIADRUS – Bóg Odry, nad którą trwają aktualnie prace. Grupą docelową są przede wszystkim młodzi ludzie oraz wszyscy po oby stronach Odry, którzy są tą historią zainteresowani.
W VIADRUSIE bogu rzeki upatrujemy symbolu współpracy obu europejskich krajów. Jest on zatem ogniwem łączącym oba nasze kraje, które zdecydowały się na ścisła współpracę.

Die Redaktion VIADRUS gibt pro Jahr das Jahrbuch VIADRUS – Heimatbuch für Bad Freienwalde und Umgebung et Terra Transoderana heraus. Weiterhin ist geplant, dass die erste Auflage des Buches VIADRUS – Flussgott der Oder erscheint, an der derzeit gearbeitet wird. Zielgruppen sind junge Leute und andere, die an der Geschichte zu beiden Seiten der Oder interessiert sind.
Wir sehen in dem Flussgott VIADRUS ein Symbol der Zusammenarbeit beider europäischer Länder. Er ist also das Bindeglied zwischen beiden Staaten, die sich zu einer engeren Zusammenarbeit entschlossen haben.

Pojednanie i pamięć / Versöhnung und Erinnerung

Pojednanie Polaków z Niemcami, pojednanie katolików z ewangelikami, pojednanie obecnych mieszkańców z byłymi mieszkańcami – wszystko to w miejscowości Stara Łubianka, przed 1945 rokiem LEBEHNKE. Uświadomienie mieszkańcom, obecnym i byłym, historii Starej Łubianki – LEBEHNKE i jej dziejów. Pokazanie życia na początku XX wieku – tego, co straciliśmy, tego, co mamy teraz, oraz tego, co przez pamięć i pojednanie możemy zyskać, my Polacy i wy Niemcy!

Die Versöhnung von Polen mit Deutschen, die Versöhnung von Katholiken mit Protestanten, die Versöhnung der derzeitigen mit den ehemaligen Bewohnern – all dies im Dorf Stara Łubianka, vor 1945 LEBEHNKE. Bewusstseinsbildung bei den gegenwärtigen und den früheren Bewohnern für die Geschichte und Geschicke von Stara Łubianka – LEBEHNKE. Die Vergegenwärtigung des Lebens im frühen 20. Jahrhundert – dessen, was wir verloren haben, dessen, was wir jetzt haben, sowie dessen, was wir durch Erinnerung und Versöhnung gewinnen können, wir Polen und ihr Deutschen!

Transgraniczne poznawanie produkcji teatralnych, regionów i ludzi / Grenzüberschreitend Theaterproduktionen, Regionen und Menschen kennen lernen

Teatr Vorpommern oprócz projektu InterReg Va „viaTEATRI“ ze Szczecinem i Schwedtem, jak i rozszerzenia zasięgu Festiwalu Tanztenzen na Polskę, Niemiecko-Polskich Dni Teatru oraz produkcji z napisami w innym języku, stawia na organizację wycieczek do teatrów sąsiadów.

Das Theater Vorpommern setzt neben dem InterReg Va-Projekt „viaTEATRI“mit Stettin und Schwedt, neben seiner Ausweitung des Tanztenzen-Festivals nach Polen, neben den neuen Deutsch-Polnischen Theatertagen und in der jeweils anderen Sprache übertitelten Produktionen auf Theaterausflugsfahrten zu den Nachbarn.

POMERANIA – Atrakcje przyrodnicze i kulturalne / Natur-KulturErlebnisse

Wzrost atrakcyjnosci wspόlnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego w regionie Pomeranii poprzez stworzenie specjalnych ofert edukacyjnych oraz spędzania czas wolnego. Połączenie istniejących ośrodkόw dziedzictwa naturalnego i kulturalnego celem budowania tożsamości mieszkańcόw przez kilkujęzyczne rozszerzenie oferty.

Steigerung der Erlebbarkeit des gemeinsamen Natur und Kulturerbes in der Pomerania Region durch Entwicklung spezieller Erlebnis- und Bildungsangebote. Verknüpfung bestehender Natur- und Kulturerbestätten zur Identitätsbildung der Bevölkerung durch mehrsprachige Angebotserweiterung.

Krajobraz muzeów w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA / Museenlandschaft in der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

Muzea na pograniczu Polski i Niemiec dysponują bogatym wspólnym dziedzictwem kulturowym obu krajów. Informacje o tych muzeach mają być łatwiej dostępne dla potencjalnych gości m.in. poprzez ich wielojęzyczną prezentację na geoportalu Euroregionu i w formie broszury.

Die Museen im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Polen präsentieren das reichhaltige, gemeinsame Kulturerbe beider Länder. Informationen dazu sollen u.a. durch eine mehrsprachige Darstellung auf dem Geoportal der Euroregion und in einer Broschüre für potentielle Gäste zugänglich gemacht werden.

REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii / Revitalisierung der historischen Städte in Niederschlesien und Sachsen

REVIVAL! ożywia i wzmacnia historyczne śródmieścia mniejszych i średnich miast na Dolnym Śląsku i w Saksonii; działa na rzecz ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego, z czym się wiąży poprawa jakości życia w części polsko-niemieckiego pogranicza.

REVIVAL! belebt und stärkt die historischen Innenstädte der kleineren und mittleren Zentren in Niederschlesien und Sachsen, schützt und entwickelt ihr gemeinsames Kulturerbe und steigert somit die Lebensqualität in diesem Teilraum des deutsch-polnischen Verflechtungsraumes.

Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa – Światowy Geopark UNESCO / UNESCO Global Geopark

Światowy Geopark UNESCO żyje dzięki współpracy jego niemieckich i polskich aktorów. Wspólnota partnerska wnosi nową, pozytywną samoświadomość społecznej i kulturalnej wymiany dla generowania trwałego i integracyjnego wzrostu regionu.

Der UNESCO Global Geopark lebt durch die Zusammenarbeit seiner deutschen und polnischen Akteure. Das partnerschaftliche Miteinander trägt dazu bei, ein neues und positives Selbstverständnis des gesellschaftlichen und kulturellen Austausches für ein nachhaltiges und integratives Wachstum der Region zu erzeugen.

„Każdy może zostać bohaterem w Europie” / „Jeder in Europa kann ein Held sein”

Celem projektu jest wzmocnienie chęci pomocy osobom w potrzebie, promowanie odwagi moralnej oraz promowanie wolontariatu. W Niemczech, a także w Polsce zbyt mało osób udziela pierwszej pomocy, brakuje również nowych transgranicznych pracowników straży pożarnej. Naszym zdaniem również współpraca organizacji zarządzania kryzysowego musi być dalej rozwijana. Ponadto studenci medycyny powinni zacząć postrzegać regiony przygraniczne jako atrakcyjne miejsce pracy, ponieważ potrzebujemy tutaj więcej personelu medycznego, najlepiej z językiem niemieckim i polskim.

Früh die Bereitschaft zur Hilfe in der Not zu stärken, Zivilcourage zu fördern und für das Ehrenamt zu werben ist erklärtes Ziel des Projektes. Sowohl in Deutschland als auch in Polen leisten zu wenige Menschen Erste-Hilfe, während es grenzüberschreitend an Nachwuchs für die Feuerwehren fehlt und die Zusammenarbeit der Organisationen im Bevölkerungsschutz im weiterhin ausgebaut werden muss. Außerdem sollen Medizinstudenten die Grenzregion kennen lernen, denn wir brauchen hier mehr Ärzte, am besten mit deutschen und polnischen Sprachkenntnissen.

Transgraniczny Czerwony Krzyż / Grenzüberschreitendes Rotes Kreuz

Transgraniczna strategia ochrony ludności oraz zaspokajania jej fundamentalnych potrzeb w oparciu o 7 zasad Ruchu Czerwonokrzyskiego (humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność, powszechność).

Grenzüberschreitende Strategie des Bevölkerungsschutzes und der Befriedigung der Grundbedürfnisse in Anlehnung an die sieben Grundsätze der Bewegung des Roten Kreuzes (Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit, Universalität).

Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych / Grenzüberschreitende Prävention und Bewältigung von Hochwasser und Katastrophensituationen

Transgraniczna integracja systemów i procesów informacyjnych w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym i katastrofom oraz ich usuwania. Celem jest poprawa ochrony ludności w regionie przygranicznym podczas powodzi lub innych sytuacji kryzysowych.

Grenzüberschreitende Integration von Informationssystemen und Prozessen zur Prävention und Bewältigung von Krisen- und Katastrophensituationen. Ziel ist es, den Schutz der Bevölkerung in der Grenzregion bei Überschwemmungen oder anderen Krisensituationen zu verbessern.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach transgranicznych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego / Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den grenzüberschreitenden Strecken von Westpommern und Mecklenburg-Vorpommern

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest głównym celem w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i w województwie zachodniopomorskim. Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do strefy Schengen stworzyło nowy wspólny obszar transportowy. Zadaniem sił policyjnych obu krajów jest wywieranie ukierunkowanego wpływu na poprawę bezpieczeństwa drogowego.

Die Verbesserung der Verkehrssicherheit ist ein zentrales Ziel in Mecklenburg-Vorpommern und in der Wojewodschaft Westpommern. Durch den Schengenbeitritt der Republik Polen ist ein neuer gemeinsamer Verkehrsraum entstanden. Aufgabe der Polizeien beider Länder ist es gezielt auf die Verbesserung der Verkehrssicherheit Einfluss zu nehmen.