Szanowni Państwo,
Drodzy interesariusze na polsko-niemieckim obszarze powiązań,

Jest nam niezmiernie miło zwrócić się do Państwa za pośrednictwem polsko-niemieckiego portalu poświęconego gospodarce przestrzennej. Oboje jesteśmy odpowiedzialni za współpracę transgraniczną w dziedzinie planowania przestrzennego w naszych krajach – z jednej strony jako nowa niemiecka federalna minister mieszkalnictwa, rozwoju miast i budownictwa, a z drugiej jako polski minister funduszy i polityki regionalnej.

Minister Grzegorz Puda
Federalna Minister Klara Geywitz

Latem 2021 roku Polska i Niemcy obchodziły trzydziestą rocznicę podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Strony traktatu dążą do tego, aby granice między naszymi państwami traciły na znaczeniu poprzez minimalizowanie różnic gospodarczych i społecznych. Wynika to z przekonania, że w jednoczącej się Europie konieczna jest koordynacja polityki planowania przestrzennego między sąsiadującymi państwami. Ogromne znaczenie ma również partnerska współpraca na różnych szczeblach: między regionami, miastami i gminami położonymi blisko granicy, a także między obywatelami obu państw.

Komitet Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej od dawna pracuje nad tym, aby postanowienia Traktatu o Sąsiedztwie ożywiać poprzez nowe inicjatywy. W ostatnich latach udało się to osiągnąć dzięki kilku konkursom na flagowe projekty współpracy polsko-niemieckiej oraz różnym innym aktywnościom. Na szczególną uwagę zasługuje „Wspólna koncepcja przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – wizja 2030”. Pokazuje ona potencjał i możliwości rozwoju tego wspólnego obszaru oraz w sposób trwały i pozytywny zmienia jego polityczne postrzeganie. Również realizowany obecnie modelowy projekt planowania przestrzennego na rzecz zintegrowanego planowania w polsko-niemieckim obszarze powiązań oraz polska akcja pilotażowa w ramach wdrażania Agendy Terytorialnej UE 2030 przyczyniają się do realizacji wizji rozwoju przestrzennego w regionie transgranicznym po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej.

Bardzo ważne jest dla nas kontynuowanie dobrej współpracy, w tym różnorodnych projektów angażujących kraje związkowe, województwa, gminy i społeczeństwo obywatelskie. Niech służą one wzmocnieniu wymiany transgranicznej i wzajemnemu zrozumieniu, a w efekcie ułatwiają życie i pracę mieszkańców polsko-niemieckiego obszaru powiązań.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i życzymy dalszych sukcesów!

Minister Grzegorz Puda, Federalna Minister Klara Geywitz

Witamy w Portalu Gospodarki Przestrzennej!

W Portalu Gospodarki Przestrzennej można dowiedzieć się więcej o pracy Polsko-Niemieckiej Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej. Poza tym można tutaj zapoznać się z różnymi działaniami współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie gospodarki przestrzennej. Przy okazji zapraszamy do aktywnego zaangażowania się w bieżącą działalność.

Modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań“

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) oraz Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR) zaprosiły we współpracy z Komitetem ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej zainteresowane miasta i gminy oraz powiaty, euroregiony, regiony planistyczne i inne podmioty miejskie do udziału w Modelowym przedsięwzięciu ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań”.

Spośród dwunastu zgłoszonych propozycji projektów wybrano pięć regionów w polsko-niemieckim obszarze powiązań, w których opracowywane są modelowe struktury transgraniczne i procesy zintegrowanego planowania, oferujące rozwiązania w zakresie istotnych przestrzennie wyzwań występujących w jednym lub kilku z pięciu obszarów działania Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030.