Witamy w Portalu Gospodarki Przestrzennej!

W Portalu Gospodarki Przestrzennej można dowiedzieć się więcej o pracy Polsko-Niemieckiej Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej. Poza tym można tutaj zapoznać się z różnymi działaniami współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie gospodarki przestrzennej. Przy okazji zapraszamy do aktywnego zaangażowania się w bieżącą działalność.

Modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań“

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) oraz Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR) zaprosiły we współpracy z Komitetem ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej zainteresowane miasta i gminy oraz powiaty, euroregiony, regiony planistyczne i inne podmioty miejskie do udziału w Modelowym przedsięwzięciu ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań”.

Spośród dwunastu zgłoszonych propozycji projektów wybrano pięć regionów w polsko-niemieckim obszarze powiązań, w których opracowywane są modelowe struktury transgraniczne i procesy zintegrowanego planowania, oferujące rozwiązania w zakresie istotnych przestrzennie wyzwań występujących w jednym lub kilku z pięciu obszarów działania Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030.