Gospodarka przestrzenna na morzu zajmuje się ustaleniem, gdzie i ewentualnie kiedy może być realizowane działalność człowieka na morzu. W ten sposób umożliwia się efektywne i zrównoważone użytkowanie przestrzeni. Gospodarka przestrzenna tworzy ramy równowagi interesów konkurujących działalności człowieka na morzu oraz podejścia do wpływu tych działalności na środowisko morskie.

Dalsze korzyści gospodarki przestrzennej na morzu stanowią:

  • zmniejszenie konfliktów między sektorami gospodarki i stworzenie synergii między różnymi funkcjami;
  • wspieranie inwestycji poprzez wprowadzenie przewidywalności, przejrzystości i jasnych reguł. Sprzyja to rozwojowi wykorzystania odnawialnych źródeł energii i sieci energetycznych, tworzeniu chronionych obszarów morskich oraz inwestycjom w ropę i gaz ziemny.

Tu znajdą Państwo informacje o ramach prawnych gospodarki przestrzennej na morzu.