Zadania Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej w dziedzinie gospodarki przestrzennej na morzu

Celem wsparcia wymiany informacji o zagospodarowaniu przestrzennym obszarów morskich między Polską a Niemcami Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej na swoim XIII posiedzeniu, które odbyło się w Berlinie w dniach 20-21 października 2014 r., postanowił utworzyć grupę roboczą ds. zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.

Cele grupy roboczej to:

  • wymiana informacji na temat strategii planowania przestrzennego na morzu w obu państwach,
  • intensyfikacja transgranicznych konsultacji w sprawie planowania przestrzennego na obszarach morskich,
  • utrwalenie współpracy ponad formalne procedury konsultacji.

Spotkania grupy roboczej ds. zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich

Dotąd odbyły się trzy spotkania grupy:

  • w Szczecinie w dniach 30-31 marca 2015 r.
  • w Hamburgu w dniach 18-19 listopada 2015 r.
  • w Warszawie, w dniach 26-27 kwietnia 2016 r.

Podmioty reprezentowane w grupie roboczej

W grupie roboczej reprezentowane są organy odpowiedzialne za zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich.

Ze strony niemieckiej:

  • władze federalne: Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej, Federalny Urząd Żeglugi Morskiej i Hydrografii
  • kraje związkowe: Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Rozwoju Kraju Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Kancelaria Stanu Kraju Szlezwik-Holsztyn

Ze strony polskiej:

  • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Sródlądowej
  • Urzędy Morskie w Szczecinie, Słupsku i Gdyni

Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Sródlądowej delegują współprzewodniczących grupy roboczej.

Kontakt

BMVI

dr Katharina Erdmenger,
Kierownik Referatu Europejskiej polityki rozwoju przestrzennego/spójności terytorialnej
Ref-G31@bmvi.bund.de

Meklemburgia – Pomorze Przednie

Petra Schmidt-Kaden,
Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Rozwoju Kraju Związkowego Meklemburgia – Pomorze Przednie
Departament Rozwoju Kraju
petra.schmidt-kaden@em.mv-regierung.de
www.em.regierung-mv.de

BSH

Kai Trümpler

Rzeczpospolita Polska

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Katarzyna Krzywda
Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
tel.: +48 22 630 16 39
katarzyna.krzywda@mgm.gov.pl

Urząd Morski w Gdyni
Agnieszka Cwilewicz
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
tel.: +48 58 355 34 37
agnieszka.cwilewicz@umgdy.gov.pl

Urząd Morski w Słupsku
Ryszard Hamerski
Al. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk
tel.: +48 59 848 19 93 wewnętrzny 36
rhamerski@umsl.gov.pl

Urząd Morski w Szczecinie
Maciej Cehak
pl. Batorego 4
70-207 Szczecin
tel.: +48 91 440 32 38
mcehak@ums.gov.pl

Linki

Informacje Komisji Europejskiej na temat gospodarki morskiej:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_pl.htm

Dyrektywa UE ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0135.01.POL

Federalny Urząd Żeglugi Morskiej i Hydrografii:
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresraumplanung/meeresraumplanung_node.html

Zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich Meklemburgii – Pomorza Przedniego:
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/Raumordnung/Landesraumentwicklungsprogramm/Maritime-Raumordnung

Zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich Szlezwika-Holsztynu:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/L/landesplanung_raumordnung/weitereThemen/landesplanung_maritime_raumordnung.html

BMVI:
http://www.bmvi.de/DE/Themen/Raumentwicklung/Europaeische-Raumentwicklung/europaeische-raumentwicklung.html

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:
https://www.mgm.gov.pl/

Urząd Morski w Gdyni:
http://www.umgdy.gov.pl/

Urząd Morski w Słupsku:
http://www.umsl.gov.pl/

Urząd Morski w Szczecinie:
http://www.ums.gov.pl/