Szanowni Państwo,

polsko-niemiecki obszar powiązań posiada Wspólną koncepcję przyszłości opracowaną przez Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

Jednym z głównych kierunków wyznaczonych w ramach tej wspólnej koncepcji przyszłości jest poprawa połączeń transportowych, która powinna umożliwić w przyszłości komfortowe dotarcie koleją do wszystkich większych i średnich ośrodków w polsko-niemieckim obszarze powiązań.

Infrastruktura kolejowa była w związku z tym przedmiotem prac grupy roboczej ds. wdrażania „Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko – niemieckiego obszaru powiązań – wizja 2030“, powołanej w ramach Komitetu. W skład grupy roboczej weszli przedstawiciele następujących jednostek:

 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa,
 • Federalny Instytut Badań nad Budownictwem, Miastami i Zagospodarowaniem przestrzennym w Federalnym Urzędzie Budownictwa i Ładu Przestrzennego (BBSR),
 • Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim,
 • Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
 • Wspólny Urząd Planowania Krajowego dla Berlina i Brandenburgi,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
 • Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu,
 • Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • Regionalny Związek Planistyczny Górne Łużyce – Dolny Śląsk,
 • Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT), reprezentujący Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Grupa robocza zajmowała się infrastrukturą kolejową w polsko – niemieckim obszarze powiązań od grudnia 2019 roku. Efektem tych prac są dane na temat istniejącej, planowanej i postulowanej infrastruktury kolejowej. W ramach własnej inicjatywy IRT zebrał dodatkowo informacje o ofercie w ruchu kolejowym w polsko-niemieckim obszarze powiązań. Wyniki zostały przedstawione na pięciu mapach oraz w zestawieniu  tabelarycznym.

Mapa A – Infrastruktura kolejowa w polsko-niemieckim obszarze powiązań – stan obecny.

Mapa prezentuje czynne linie kolejowe (z informacją o liczbie dostępnych torów oraz elektrycznej sieci trakcyjnej), a także istniejące odcinki obecnie nieudostępniane (oznaczenie tylko po stronie polskiej), co do których można podjąć działania rewitalizacyjne. Informacje prezentowane na mapie zostały przygotowane po stronie niemieckiej na podstawie danych wektorowych Federalnego Urzędu Kartografii i Geodezji a następnie zweryfikowane przez zaangażowane w projekt Kraje Związkowe. Dane przygotowane przez polskie województwa bazują na danych zarządców infrastruktury kolejowej.

Mapa A do pobrania

Mapa B – Infrastruktura kolejowa w polsko-niemieckim obszarze powiązań – wizja 2030+.

Mapa prezentuje linie kolejowe w przyszłości (z informacją o przebiegu linii, liczbie dostępnych torów oraz elektrycznej sieci trakcyjnej – o ile tylko parametry te zostały już określone), po zakończeniu obecnie zakładanych procesów inwestycyjnych. Mapa prezentuje wyobrażenie sieci kolejowej po roku 2030, przy założeniu zrealizowania wszystkich toczących się obecnie prac oraz udokumentowanych planów i wizji (z dużym prawdopodobieństwem proces realizacji niektórych projektów nie zostanie domknięty do 2030 roku). Dane prezentowane na mapie zostały przygotowane przez regiony (kraje związkowe i województwa) na podstawie aktualnych ustaw, planów i zamierzeń zarządców infrastruktury, władz państwowych i regionalnych.

Mapa B do pobrania

Mapa C – Infrastruktura kolejowa w polsko-niemieckim obszarze powiązań – planowane inwestycje.

Mapa zawiera przyszłe inwestycje związane z infrastrukturą szynową, ze wskazanym stopniem zaawansowania (podział na: realizowane inwestycje, plany oraz koncepcje). Dane prezentowane na mapie zostały przygotowane przez regiony (kraje związkowe i województwa) na podstawie aktualnych zamierzeń zarządców infrastruktury, władz państwowych i regionalnych.

Mapa C do pobrania

Zestawienie tabelaryczne planowanych inwestycji kolejowych w polsko-niemieckim obszarze powiązań (Tabela C2).

Zestawienie obejmuje informacje o realizowanych inwestycjach, planach oraz koncepcjach. Wszystkie prezentowane przedsięwzięcia zostały ponumerowane w celu łatwiejszej ich identyfikacji na mapie. Podano także źródło informacji o przedsięwzięciu. Dane prezentowane w tabeli zostały przygotowane przez regiony (kraje związkowe i województwa) na podstawie aktualnych zamierzeń zarządców infrastruktury, władz państwowych i regionalnych.

Tabela C2 do pobrania

Mapa D – Infrastruktura kolejowa w polsko-niemieckim obszarze powiązań – oferta w ruchu pasażerskim.

Mapa powstała z inicjatywy IRT i przedstawia ofertę kolejowych połączeń pasażerskich przekraczających granicę (z informacją o liczbie i kategorii funkcjonujących połączeń, w podziale na poszczególne relacje). Mapa została przygotowana w oparciu o obowiązujące po obu stronach roczne rozkłady jazdy 2021 (nie uwzględnia tymczasowych ograniczeń wynikających z epidemii COVID 19).

Mapa D do pobrania

Mapa E – Infrastruktura kolejowa w polsko-niemieckim obszarze powiązań – miejsce na własne pomysły.

Mapa zawierająca kontury wspólnego, polsko-niemieckiego obszaru powiązań służy do własnych notatek oraz samodzielnego kreślenia pomysłów i wizji rozwoju infrastruktury kolejowej.

Mapa E do pobrania

Grupa robocza ds. wdrożenia „Wspólnej koncepcji przyszłości dla polsko – niemieckiego obszaru powiązań – wizja 2030” ukończyła prace dotyczące kartowania infrastruktury kolejowej w polsko-niemieckim obszarze powiązań w grudniu 2021 roku.

Proces harmonizacji danych przestrzennych pochodzących z wielu źródeł jest długotrwały i wymagający, w związku z tym dane wykorzystane do stworzenia załączonych map kompletowane były w przedziale lat 2020 – 2021.

Tutaj, na portalu Komitetu Gospodarki Przestrzennej, dostępne są elektroniczne wersje map przeznaczone do samodzielnego wydrukowania i wykorzystywania dla własnych celów.

Informacje zebrane na mapach są także dostępne za pośrednictwem GEOPORTALU:

https://kooperacja-bez-granic.pl/rail

Planowana jest sukcesywna aktualizacja baz danych dotyczących stanu infrastruktury kolejowej oraz realizowanych i przyszłych inwestycji.

Wyrażamy przekonanie, iż efekt naszych prac przyczyni się do bardziej efektywnego planowania infrastruktury transportu kolejowego oraz oferty w ruchu kolejowym w polsko – niemieckim obszarze powiązań. Przygotowane mapy mają za zadanie nie tylko informować, ale także stymulować dyskusję na temat przyszłości połączeń transportowych w obszarze powiązań.

Współprzewodniczące Polsko – Niemieckiego Komitetu Gospodarki Przestrzennej

Anna Świątecka-Wrona i dr Daniel Meltzian