Administracje Wolnego Państwa Saksonia i województwa dolnośląskiego zintensyfikowały ich współpracę między początkiem 2017 r. a początkiem 2020 r. w ramach Projektu Smart Integration, przy udziale administracji województwa lubuskiego. W ten sposób partnerzy nawiązali bezpośrednio do modelowego projektu współpracy polsko-niemieckiej „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”.

Jako jeden z najważniejszych wyników tej współpracy, Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (SMI)* publicznie zaprezentowało Saksońsko-Dolnośląskie Studium Pogranicza w dniu 7 listopada 2019 r. w Muzeum Śląskim w Görlitz.

* W związku z utworzeniem nowego saksońskiego rządu krajowego od 20 grudnia 2019 r. nowe Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (SMR) jest odpowiedzialne za planowanie przestrzenne.

Saksońsko-Dolnośląskie Studium Pogranicza jest pierwszym dwustronnym dokumentem strategicznym, który konkretyzuje „Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizję 2030” (WKP 2030) na poziomie regionalnym.

Saksońsko-Dolnośląskie Studium Pogranicza

W tekście i czterech mapach tematycznych Studium zajmuje się obszarami działań „dostęp do dóbr i usług”, „dostępność komunikacyjna”, „gospodarka i innowacyjność” oraz „turystyka, kultura i środowisko naturalne”.

Ponadto we współpracy z powiatem Görlitz/Wokrjes Zhorjelc oraz administracjami miast i gmin polskich powiatów przygranicznych, tzn. powiatu zgorzeleckiegopowiatu żarskiego, opracowano szczegółową mapę „Dostęp do dóbr i usług w strefie sąsiedztwa blisko granicy”, w oparciu o mapy modelowego przedsięwzięcia „Długoterminowe zabezpieczenie mobilności i usług użyteczności publicznej na obszarach wiejskich“ Federalnego Ministerstwa Komunikacji i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI).

Studium Pogranicza uzupełnia się Analizą Społeczno-Gospodarczą Dolnośląsko-Saksońskiego Obszaru Pogranicza, która została przygotowana przez Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu (IRT), również w ramach Projektu Smart Integration.

Oprócz SMI i IRT w proces przygotowania Studium Pogranicza w ramach komisji eksperckiej zaangażowane były Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Regionalny Związek Planowania Górne Łużyce-Dolny Śląsk/Regionalny zwjazk planowanja Hornja Łužica-Delnja Šleska oraz Dyrekcja Krajowa Saksonii.

Ponadto odbyły się regionalne fora tematyczne i konsultacje online, dające innym zainteresowanym podmiotom regionalnym i szerszej publiczności możliwość udziału w przygotowaniu Studium Pogranicza.

 

Prezentacja Studium Pogranicza w dniu 7 listopada 2019 r. w Görlitz

Informacje Saksońskiej Kancelarii Stanu względnie właściwego saksońskiego ministerstwa stanu nt. prezentacji Studium Pogranicza w dniu 7 listopada 2019 r. w Görlitz (w języku niemieckim):

Na marginesie tego wydarzenia Susanne Sodann z Sächsische Zeitung w Görlitz przeprowadziła wywiad z Martinem Reentsem, redaktorem studium z biura INFRASTRUKTUR & UMWELT w Poczdamie. Wywiad koncentruje się na kilku kluczowych aspektach studium i na wnioskach, jakie z niego wynikają dla saksońsko-dolnośląskiego obszaru powiązań (artykuł PLUS).

Dokumenty do pobrania

Studium Pogranicza (część tekstowa)

Dwujęzyczną, polsko-niemiecką część tekstową Studium Pogranicza wraz z mapami i grafikami zawartymi w tekście można pobrać tutaj:

 Mapy tematyczne

Cztery mapy tematyczne Studium Pogranicza obejmują:

Mapę tematyczną I: Daseinsvorsorge / Dostęp do dóbr i usług

Mapę tematyczną II: Verkehrliche Erreichbarkeit / Dostępność komunikacyjna

Mapę tematyczną III: Wirtschaft & Innovation / Gospodarka & innowacyjność

Mapę tematyczną IV: Tourismus, Kultur & Umwelt / Turystyka, kultura & środowisko

 Te cztery mapy są dostępne do pobrania w rozdzielczości możliwej do wydrukowania w pliku PDF:

 Szczegółowa mapa strefy sąsiedztwa blisko granicy

Szczegółowa mapa strefy sąsiedztwa blisko granicy „Daseinsvorsorge im grenznahen Nachbarschaftsraum / Dostęp do dóbr i usług w strefie sąsiedztwa blisko granicy” obejmuje:

Szczegółową mapę strefy sąsiedztwa blisko granicy (część północną)

Szczegółowę mapę strefy sąsiedztwa blisko granicy (część południową)

 

Jest ona również dostępna jako plik do wydruku w formacie PDF:

Analiza społeczno-gospodarcza

Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu (IRT) udostępnia Analizę Społeczno-Gospodarczą Dolnośląsko-Saksońskiego Obszaru Pogranicza na swojej stronie internetowej w związku ze sprawozdaniem nt. konferencji z dn. 7 listopada 2019 r. w Görlitz jako plik PDF do pobrania:

Niemieckojęzyczną wersję Analizy (plik PDF) można ściągnąć tutaj: