Tytuł

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP M-V 2016)
(mit Festlegungen für die Landseite und die 12-Seemeilen-Zone)
(Krajowy Program Rozwoju Przestrzennego Meklemburgii-Pomorza Przedniego 2016
(z ustaleniami dla części lądowej oraz strefy 12 mil morskich))

 

Dane podstawowe

Wydawca

  • Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern
    (Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Rozwoju Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie)

Rok publikacji

  • 2016

Okres ważności

  • 10-letni okres planowania
  • weryfikacja po 5 latach

Procedura

Aktualny stan planowania

  • moc prawna od 9 czerwca 2016 roku

Dalsza procedura

Krótki opis

Zakres

  • tekst (ustalenia i uzasadnienia) z ilustracjami i tabelami
  • mapa ustaleń

Treść

Pierwszy Krajowy Program Rozwoju Przestrzennego wszedł w życie w 1993 roku. Kolejne wydania Krajowego Programu Rozwoju Przestrzennego Meklemburgii-Pomorza Przedniego (w skrócie LEP M-V) to nowelizacje na podstawie poprzedniego Programu opublikowane w 2005 i 2016  roku.

Program LEP M-V tworzy podstawę wszelkiego dalszego planowania przestrzennego, czyli Regionalnych Programów Rozwoju Przestrzennego (RREP) w czterech regionach planistycznych landu, a poniżej tego szczebla dla planowania na poziomie samorządów. Składa się z tekstu oraz mapy w skali 1:250.000 i zawiera wiążące cele i zasady planowania na szczeblu landu, dotyczące całego landu łącznie z wodami terytorialnymi. Koordynuje on najrozmaitsze wymogi wobec przestrzeni, regionów i miejscowości landu. Celem jest pogodzenie ze sobą ochrony naturalnych podstaw egzystencji, struktury osadniczej, transportu, gospodarki, turystyki, rolnictwa i leśnictwa, gospodarki wodnej i energetyki. To zadanie planistyczne nie jest załatwiane przy „zielonym stoliku”, lecz w dialogu, na podstawie dwustopniowego postępowania udziału społeczeństwa oraz dalszych procesów dyskusyjnych.

Co 10 lat LEP podlega aktualizacji, aby w kształtowaniu przyszłości można było uwzględniać bieżące przemiany. Nadawanie mocy wiążącej odbywa się drogą rozporządzenia.

Obecny LEP M-V wszedł w życie latem 2016 roku. Zawiera cele i zasady zagospodarowania przestrzennego i planowania krajowego dotyczące całego kraju oraz wód terytorialnych. Powstał po uzgodnieniach z ministerstwami, powiatami i gminami, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz wieloma innymi podmiotami. Do konsultacji społecznych na temat LEP M-V włączono m.in. polskich sąsiadów, łącznie z udziałem w Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko.

LEP M-V 2005 już zawarł po raz pierwszy interdyscyplinarne, zorientowane na integrację różnorodnych form użytkowania przestrzeni planowanie przestrzenne dotyczące wód terytorialnych. Ten sposób podejścia został zachowany, kwalifikowany i aktualizowany w obecnym LEP M-V 2016. W odniesieniu do wód terytorialnych nie przekłada się to jednak na Regionalne Plany Rozwoju Przestrzennego, gdyż Regionalne Związki Planistyczne (patrz niżej) nie mają kompetencji w obrębie strefy 12 mil morskich.