Tytuł

Regionale Raumentwicklungsprogramme (RREP)
(Regionalne Programy Rozwoju Przestrzennego)

Krótki opis

Cztery Regionalne Programy Rozwoju Przestrzennego (RREP) są opracowywane na podstawie Krajowego Programu Rozwoju Przestrzennego i zawierają cele oraz zasady długofalowego przestrzennego rozwoju regionu. Nadają one merytoryczny kształt wytycznym ustalonym w Krajowym Programie Rozwoju Przestrzennego i konkretyzują je z uwzględnieniem specyfiki danego regionu. Ważne konkretyzacje to np. ustalenie, które obszary nadają się na elektrownie wiatrowe, a także ustalenie priorytetowych i rezerwowych obszarów służących zapewnieniu surowców.
Tworzeniem RREP zajmują się w Meklemburgii-Pomorzu Przednim cztery związki planistyczne, złożone z powiatów i miast na prawach powiatu. Najwyższym gremium w związkach planistycznych jest zgromadzenie związku, którego członkowie są delegowani przez rady odnośnych jednostek samorządu terytorialnego.
Tak samo jak Krajowy Program Rozwoju Przestrzennego, także RREP uzyskują moc wiążącą drogą rozporządzenia.

Dokumenty