Tytuł

Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte
(Regionalny Program Rozwoju Przestrzennego Pojezierze Meklemburskie)

Dane podstawowe

Wydawca

  • Regionalny Związek Planistyczny Pojezierze Meklemburskie

Rok publikacji

  • 2011

Okres ważności

  • 10 lat

Procedura

Aktualny stan planowania

  • Regionalny Związek Planistyczny Pojezierze Meklemburskie podjął w końcu 2012 roku uchwałę o częściowej aktualizacji RREP, Blok Programowy 6.5 (5) „Tereny kwalifikujące się pod elektrownie wiatrowe” oraz uzupełnieniu rozdziału 7 „Strategie realizacji” oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko.
  • Obecnie rozważane są uwagi, które napłynęły w drugim etapie procesu konsultacji społecznych. Trzeci etap konsultacji przewidziano na koniec 2017 roku.

Dalsza procedura

  • Informacje o stanie aktualnym są przekazywane regularnie podczas publicznych posiedzeń Zgromadzenia Związku.

Krótki opis

Treść

Regionalny Program Rozwoju Przestrzennego Pojezierze Meklemburskie zawiera między innymi takie ustalenia jak System Miejsc Centralnych, obszary turystyczne, priorytetowe i rezerwowe obszary przyrody i krajobrazu oraz bloki programowe dotyczące rozwoju osadnictwa, transportu, zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych, wykorzystania energii wiatrowej oraz rozwoju innych rodzajów infrastruktury. Program stanowi zatem szeroki przekrojowy i interdyscyplinarny instrument zrównoważonego, zsynchronizowanego rozwoju regionu Pojezierza Meklemburskiego. Wnosi istotny wkład w zrównoważone kierowanie różnymi konkurującymi ze sobą funkcjami dotyczącymi użytkowania przestrzeni i jest w tym rozumieniu ważnym instrumentem promocji gospodarki.