Tytuł

Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg
(Regionalny Program Rozwoju Przestrzennego Meklemburgia Zachodnia)

Dane podstawowe

Wydawca

  • Regionalny Związek Planistyczny Meklemburgia Zachodnia

Rok publikacji

  • 2011

Okres ważności

  • 10 lat

Procedura

Aktualny stan planowania

  • Obecnie odbywa się proces częściowej aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Przestrzennego Meklemburgia Zachodnia wraz z nową wersją rozdziału 6.5 Energetyka łącznie z ustaleniami z zakresu gospodarki przestrzennej w odniesieniu do terenów kwalifikujących się pod elektrownie wiatrowe. Obecnie odbywa się pierwszy etap konsultacji społecznych.

Dalsza procedura

  • Informacje o stanie aktualnym są przekazywane regularnie podczas publicznych posiedzeń Zgromadzenia Związku.

Krótki opis

Treść

Niniejszy program to dla Meklemburgii Zachodniej dostosowany do zmienionych warunków ramowych i podstaw prawnych plan będący instrumentem uporządkowanego rozwoju przestrzennego regionu objętego planowaniem. Skutki globalizacji, przemian demograficznych i zmian klimatycznych to również dla Meklemburgii Zachodniej główne wyzwania przyszłości związane z planowaniem regionalnym. Cele i zasady sformułowane w blokach programowych są wiążącą podstawą planowania przestrzennego na szczeblu samorządów, dla rozmaitych planów specjalistycznych oraz dla wszystkich oddziałujących na przestrzeń planów indywidualnych.

Dokumenty