Tytuł
Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B)
(Krajowy Plan Rozwoju Berlina-Brandenburgii)
Dane podstawowe

Wydawca

 • Senat Berlina / Rząd Kraju Związkowego Brandenburgia

Rok publikacji

 • 2009

Okres ważności

Procedura

Aktualny stan planowania

Dalsza procedura

Krótki opis

Zakres

 • tekst z mapami i tabelami;
 • dwie mapy ustaleń.

Treść

Krajowy Plan Rozwoju Berlina-Brandenburgii (LEP B-B) z 31 marca 2009 roku wszedł w życie 15 maja 2009 roku w Berlinie i Brandenburgii jako odnośne rozporządzenie rządu krajowego (Berlin: Dz. Rozp. GVBl. str. 182; Brandenburgia: Dz. Rozp. GVBl. II nr 24).

Jako nadrzędny plan przestrzenny konkretyzował on zasady gospodarki przestrzennej, wynikające z Krajowego Programu Rozwoju 2007 (LEPro 2007), tworząc w ten sposób ramy rozwoju przestrzennego w Regionie Stołecznym Berlin-Brandenburgia.

LEP B-B zawarł ustalenia dotyczące:

 • regionu stołecznego,
 • systemu miejscowości ośrodkowych,
 • rozwoju krajobrazu kulturowego,
 • rozwoju osadnictwa,
 • rozwoju wolnej przestrzeni,
 • wielkopowierzchniowego handlu detalicznego,
 • rozwoju transportu i infrastruktury.

Ustalenia LEP B-B miały być przestrzegane (cele gospodarki przestrzennej) lub uwzględniane (zasady gospodarki przestrzennej) przez niższe szczeble planowania przestrzennego i w planowaniu specjalistycznym w przypadku wszelkich oddziałujących na przestrzeń planów, przedsięwzięć i innych działań wykorzystujących przestrzeń lub wpływających na rozwój przestrzenny danego obszaru.