Tytuł

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego (PZPWD)

Dane podstawowe

Wydawca

  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rok publikacji

  • Dokument uchwalono 27.03.2014

Okres ważności

  • Perspektywa 2020 rok, obowiązywanie do czasu uchwalenia nowego PZPWD

Procedura

Aktualny stan planowania

Dalsza procedura

  • 30.04.2015 przystąpienie do opracowania nowego PZPWD
  • 15.01.2016 spotkanie warsztatowe w sprawie nowego PZPWD

Krótki opis

Treść

Plan składa się z części tekstowej i załączników graficznych, opracowanych w skali 1:250 000 dla obszaru województwa dolnośląskiego. PZPWD stanowi najważniejszy dokument planistyczny regionu.

Część tekstowa dokumentu obejmuje uwarunkowania, problemy i wizje rozwoju przestrzennego województwa, ustala cele i kierunki oraz zasady rozwoju przestrzennego w perspektywie do 2020 roku, zawiera zadania i działania służące realizacji założonych celów, określa politykę przestrzenną samorządu województwa.

Część opisowa zawiera również zasady i narzędzia realizacji planu w zakresie sieci osadniczej, powiązań komunikacyjnych i infrastrukturalnych w tym transgranicznych, systemów obszarów chronionych (ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu). Plan obejmuje rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary metropolitalne i narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

Część graficzna przedstawia kierunki rozwoju województwa w wyżej wymienionych obszarach tematycznych, za pomocą opracowań kartograficznych.

Dokumenty