Tytuł

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

Dane podstawowe

Wydawca

Rok publikacji

  • 2019

Okres ważności

  • 2030
Krótki opis

Treść

Podstawowym dokumentem, określającym kierunki polityki rozwoju i cele, które powinny być osiągnięte w horyzoncie 2030 r., jest przyjęta w w dn. 28 czerwca 2019 r. uchwałą nr VIII/100/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (SRWZ). Sformułowana w niej wizja rozwoju regionu zmierza do uzyskania w perspektywie roku 2030 celów rozwojowych zapewniających wyższą jakość życia mieszkańców regionu, w oparciu o potencjał nowoczesnej gospodarki. Znajduje to wyraz w misji województwa, którą jest: „Pomorze Zachodnie – lider niebieskiego i zielonego wzrostu zapewniającego wysoką jakość życia mieszkańców.”

SRWZ identyfikuje obszary priorytetowe dla których sformułowano cele strategiczne polityki rozwoju województwa zachodniopomorskiego, wyznaczające ścieżkę do osiągnięcia zamierzonej wizji rozwoju regionu w perspektywie roku 2030. Wszystkie kierunkowe działania sektorowe realizowane w ramach szerokiego obszaru aktywności samorządu województwa pozostają zbieżne z tym strategicznym wyborem lub tez stanowią jego dopełnienie.

I Cel strategiczny – Otwarta społeczność
Świadomi mieszkańcy i zaangażowane społeczności – otwarte i przygotowane na wyzwania przyszłości
1.1 Wzmocnienie potencjału demograficznego i funkcji rodziny
1.2 Włączenie społeczne i zapewnienie szans rozwojowych wszystkim mieszkańcom regionu
1.3 Rozwój wspólnotowości i tworzenie kapitału społecznego

II Cel strategiczny – Dynamiczna gospodarka
Kształtowanie wysokiej jakości życia mieszkańców oraz wzmacnianie konkurencyjności regionu
2.1 Rozwój potencjału gospodarczego województwa w oparciu o inteligentne specjalizacje
2.2 Wzmocnienie gospodarki wykorzystującej naturalne potencjały regionu
2.3 Udoskonalenie strategicznego zarządzania rozwojem gospodarczym regionu

III Cel strategiczny – Sprawny samorząd
Skuteczny samorząd – zintegrowany region. Równość terytorialna w dostępie do wysokiej jakości usług publicznych
3.1 Rozwój głównych ośrodków miejskich
3.2 Rozwój obszarów pozaaglomeracyjnych
3.3 Zapewnienie zintegrowanej i wydolnej infrastruktury
3.4 Zapewnienie wydajnych i efektywnych systemów usług publicznych
3.5 Wzmocnienie kompetencji dla zarządzania rozwojem

IV Cel strategiczny – Partnerski region
Silna pozycja i aktywna rola w relacjach międzyregionalnych i transgranicznych
4.1 Wzmocnienie pozycji regionu w basenie Morza Bałtyckiego
4.2 Rozwój relacji z landami niemieckimi i aglomeracją berlińską
4.3 Wykorzystanie potencjału makroregionu Polski Zachodniej