Tytuł

Landesentwicklungsplan 2013
(Plan Rozwoju Kraju 2013)

Dane podstawowe

Wydawca

 • Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Rok publikacji

 • 2013

Okres ważności

 • LEP 2013 sporządzony jest z horyzontem czasowym około 10 lat.
 • W razie potrzeby Plan jest aktualizowany celem adaptacji do rozwoju sytuacji.

Procedura

Dalsza procedura

 • Rząd Saksonii jest zobowiązany adaptować sporządzany na perspektywę średniookresową Plan Rozwoju Kraju do rozwoju sytuacji poprzez aktualizacje.

Krótki opis

Zakres

 • Teksty
 • Mapy
 • Raport środowiskowy

Treść

Rząd Saksonii przyjął Plan Rozwoju Kraju 2013 w dniu 12 Lipca 2013 r. w formie rozporządzenia. Rozporządzenie w sprawie LEP 2013 zostało ogłoszone zgodnie z Przepisami administracyjnymi Rządu Saksonii o publikacjach w dziennikach rzędowych oraz w sprawie elektronicznego prawa krajowego w Saksońskim Dzienniku Ustaw i Rozporządzeń nr 11 z 30 sierpnia 2013 r. i weszło w życie następnego dnia. Celem rządu sformułowanym w Planie Rozwoju Kraju 2013 jest wzmocnienie Saksonii i jej regionów jako obszarów życiowych, kulturowych i gospodarczych w centrum Europy oraz stworzenie po temu przewidywalnych i kształtowalnych ram. Granica o całkowitej długości prawie 570 km łączy Saksonię z Polską i Czechami. Utrzymywanie i rozwój dobrosąsiedzkich stosunków należy do najważniejszych politycznych zadań rządu Saksonii. W związku z tym współpraca transgraniczna zapisana jest nawet w saksońskiej konstytucji.

Generalnie LEP 2013 zawiera następujące cele:

 • integracja Saksonii w europejskim rozwoju przestrzennym poprzez intensyfikację współpracy ponad granicami
 • wzmocnienie konkurencyjności saksońskiej gospodarki poprzez zabezpieczenie i poprawę warunków przestrzennych
 • zabezpieczenie i rozwój usług bytowych w interesie sprawiedliwości szans i równoważnych warunków życia we wszystkich regionach kraju związkowego
 • osadnictwo: wzmocnienie miejscowości ośrodkowych jako centrów osadnictwa i gospodarki, w szczególności stabilizacja stopniowanej sieci miejscowości ośrodkowych na obszarach wiejskich celem zabezpieczenia infrastruktury zabezpieczenia potrzeb bytowych
 • dalsza optymalizacja infrastruktury komunikacyjnej w kierunku sprawnego i efektywnego układu komunikacyjnego wszystkich rodzajów transportu oraz integracji z sieciami transeuropejskimi
 • wzmocnienie i zachowanie tożsamości regionalnych i lokalnych we wszystkich regionach oraz partnerska współpraca miast i obszarów wiejskich
 • rozwój i stabilizacja sieci współpracy i wzmocnienie regionalnych możliwości działania
 • adaptacja funkcji i wykorzystania przestrzeni do rosnących zagrożeń klimatycznych oraz w celu złagodzenia skutków zmian klimatycznych
 • zabezpieczenie różnorodnych funkcji wolnych przestrzeni dla ekologii, struktur osadnictwa i rekreacji
 • ochrona i rozwój różnorodnych krajobrazów kulturowych Saksonii
 • wspieranie oszczędzającego powierzchnie, efektywnego i nieszkodliwego dla środowiska wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako wkład w realizację celów polityki energetycznej i ochrony klimatu
 • zmniejszenie zużycia powierzchni, w szczególności poprzez aktywną ochronę powierzchni, mobilizację luk w zabudowie i rewitalizację obszarów opuszczonych

Plan Rozwoju Kraju jest syntetycznym i nadrzędnym planem zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru kraju związkowego. Zawiera on zasady i cele zagospodarowania przestrzennego i stanowi, uwzględniając istotne przestrzennie plany sektorowe, ogólną koncepcję ładu przestrzennego kraju związkowego z wytycznymi dla planów regionalnych.

Ramy ustanowione w Planie Rozwoju Kraju są konkretyzowane i uszczegółowiane w planach regionalnych sporządzanych dla regionów planistycznych Lipsk-Saksonia Zachodni, Górna Dolina Łaby/ Rudawy Wschodnie, Górne Łużyce-Dolny Śląsk, Region Chemnitz. Plany regionalne powinny być w ciągu 4 lat dopasowane do Planu Rozwoju Kraju.