Wspólnie w przyszłość!

Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań jest wizją planistyczno-przestrzenną, określającą jak powinien wyglądać obszar po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej w 2030 roku. Dokument nad którym prace rozpoczęto w 2014 roku został opracowany przez Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej (w skrócie Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej) i stanowi wkład do realizacji porozumień o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami.

Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 bazuje na doświadczeniach współpracy w dziedzinie rozwoju przestrzennego prowadzonej w ramach Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej i nawiązuje do istniejących planów i koncepcji rozwoju przestrzennego. Konkretne wytyczne i założenia opracowane zostały w oparciu o wiedzę o najważniejszych wyzwaniach i szansach polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 pokazuje przede wszystkim potencjał i możliwości rozwoju obszaru powiązań – nie zawiera formalnych ustaleń planistycznych. Należy ją jednak rozumieć jako uzgodnione przez obie strony rekomendacje dotyczące planowania przestrzennego dla właściwych organów, instytucji i decydentów.

Tylko współdziałanie wielu osób i podmiotów umożliwi wprowadzenie Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 w życie. Jej celem jest motywowanie i inspirowanie do dalszego pogłębiania współpracy na polsko-niemieckim obszarze powiązań oraz zwiększenie zainteresowania tym obszarem na szczeblu europejskim i krajowym. Równocześnie wnosi ona – poprzez swoją specyficzną, transgraniczną optykę – wkład w dyskusję nad przyszłymi priorytetami europejskiej polityki spójności.

Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 do pobrania w formacie PDF

(kliknij prawym klawiszem myszki & zapisz element docelowy jako)

Télécharger la Vision Commune d’Avenir 2030 en français

(faire un clic droit et choisir 'Enregistrer la cible du lien sous’)

Download of the Common Future Vision 2030 in English

(right click and save as)