Poniżej znajduje się przegląd wszystkich 55 projektów zgłoszonych w ramach drugiego konkursu MORO na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej w latach 2012/2013. Przedstawiamy każdy projekt z ilustracją oraz ze swoim głównym przesłaniem.

Również udostępniamy streszczenie każdego projektu w formacie PDF, na które Państwo dotrą poprzez kliknięcie na ilustrację danego projektu.

Prosimy o uwagę:

Kolejność i numeracja projektów nie stanowią żadnej oceny.

Listę pięciu zwycięskich projektów konkursu znajdą Państwo na stronie Konkurs MORO nr II.

Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów

Senior zamieszkujący polską i niemiecką stronę Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr jest kreatywny, chętnie poznaje kulturę partnera, potrafi się bawić.

Edukacja bez granic

Projekt dotyczy utworzenia polsko-niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz z infrastrukturą w miastach Słubice i Frankfurt n. Odrą. Przedmiotem projektu jest budowa polsko-niemieckiego przedszkola w Słubicach oraz rozbudowa istniejącego już przedszkola we Frankfurcie n. Odrą. Projekt przyczyni się zdecydowanie do rozwijania wspólnych ofert kształcenia oraz wyrównania istniejących różnic w systemie edukacji po obu stronach granicy. Dzieci powinny uczyć się języka sąsiada już w wieku przedszkolnym w naturalny, niewymuszony sposób (poprzez zabawę i bezpośredni kontakt z rówieśnikami).

Niemcy i Polacy w kształtowaniu Wspólnoty Europejskiej

Projekt poprzez nowatorską formę dialogu europejskiego zajmującą się wyzwaniami edukacyjnymi XXI wieku w zakresie ładu przestrzennego, przyczynia się do zapewnienia warunków bytowych Polaków i Niemców w kształtowaniu przyszłości wspólnej Europy.

Dalszy rozwój Biletu EURO-NYSA pod względem taryfowym i instytucjonalnym

Lepsza dostępność transgraniczna poprzez usuwanie barier taryfowych, „Jeden bilet – trzy kraje”: podróżowanie bez granic na podstawie jednego biletu jako element łączący dla spójności gospodarczej, społecznej i strukturalnej w Euroregionie Nysa.

https://kolejedolnoslaskie.pl/oferty-taryfowe/euro-nysa-ticket/

https://www.zvon.de/de/unsere-partner-des-euro-neisse-tickets/

„Aware & Fair” – Gra miejska i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju

Wzrost świadomości społecznej i zaangażowania na rzecz Milenijnych Celów Rozwoju oraz Sprawiedliwego Handlu. Międzynarodowa debata na temat bardziej sprawiedliwych i zrównoważonych stosunków handlowych na świecie pomiędzy ubogimi i bogatymi krajami.

Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz w Mieście Barth

Zacieśnienie współpracy polsko-niemieckiej miast partnerskich poprzez budowę wybranych odcinków Międzynarodowej Trasy Rowerowej R10 łączącej miasta Barth, Dźwirzyno, Kołobrzeg i Ustronie Morskie.

Krzyk gór – przyrodoznawstwo bez granic

Kształcenie w dziedzinie przyrodoznawstwa, geologii/mineralogii i środowiska w polsko-niemieckim Euroregionie Neisse-Nysa w celu wspierania i zachęcania młodego pokolenia do coraz bardziej znaczącego wydobywania surowców w Saksonii i na Śląsku.

Ratownicy ponad granicami

Projekt polegał na polsko – niemieckiej współpracy straży pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przed katastrofami i ochrony ludności. W ramach projektu przeprowadzono szereg wspólnych spotkań i ćwiczeń, które w bezpośredni sposób przyczyniły się do poprawy współpracy w celu zachowania bezpieczeństwa na pograniczu.

Budowa połączenia drogowego w Euroregionie Nysa wraz z mostem granicznym na rzece Nysa Łużycka

Realizacja przedmiotowego, transgranicznego połączenia infrastrukturalnego polegającego na budowie mostu granicznego wraz z drogami do niego dojazdowymi na obszarze trzech Państw przyczyni się przede wszystkim do:

  • zwiększenia, poprawy i usprawnienia dostępności komunikacyjnej przejść granicznych i znacznego skrócenia czasu podróży wszystkich użytkowników dróg
  • włączenia regionalnego układu transportowego do transgranicznej osi komunikacyjnej, w tym do sieci TEN-T
  • rozwoju aktywności społeczno- gospodarczej i turystycznej pogranicza polsko-czesko-niemieckiego.

Most Europejski Neurüdnitz-Siekierki

Rewitalizacja linii kolejowej 411 między niemieckim brzegiem Odry a Godkowem łącznie z Mostem Europejskim. Aktywizacja ruchu rowerowego, pieszego, drezyn i szynobusów z centrum spotkań i zaopatrzeniem w energię ze źródeł odnawialnych.

Polsko-Niemiecka Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

Współpraca polskich i niemieckich organów planowania przestrzennego przy tworzeniu wspólnej Koncepcji Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina (TRMSZ) w celu wzmacniania spójności terytorialnej oraz budowanie przewagi konkurencyjnej Regionu.

https://metropolitalny-region-szczecin.eu/

http://rbgp.pl/projekt-trms-wiecej-informacji/

GL Berlin-Brandenburg na temat

Więcej tu w portalu

Kariera bez granic - transgraniczna orientacja zawodowa w polsko-niemieckiej części Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Transgraniczny rynek pracy oraz gospodarka oferują młodym ludziom w Euroregionie różnorodne możliwości i perspektywy. Polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie transgranicznej orientacji zawodowej pomaga w rozpoznaniu oraz wykorzystaniu tych możliwości.

Razem dla pogranicza Dolny Śląsk-Saksonia

Celem nadrzędnym projektu jest pogłębienie współpracy pomiędzy administracją Wolnego Państwa Saksonii, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz innymi współpracującymi jednostkami samorządowymi i wypracowanie propozycji rozwiązań oraz szkiców projektów transgranicznych w priorytetowych obszarach tematycznych.

https://umwd.dolnyslask.pl/ewt/projekty-wlasne-urzedu/razem-dla-pogranicza/

Pomorski Krajobraz Rzeczny

Rozwój kompleksowych transgranicznych tras rowerowo-wodnych, a także ich promocja pod znakiem „Pomorski Krajobraz Rzeczny” szczególnie poprzez stronę internetową www.pomorskikrajobrazrzeczny.pl (web.archive.org)

Oszacowanie zasobów biomasy drzewnej w lasach regionu POMERANIA na bazie teledetekcji

Dla zapewnienia stabilnego wykorzystania gruntów w regionie Pomerania na potrzeby gospodarki leśnej szczególną rolę odgrywają informacje dotyczące rozwoju lasów oraz istniejących zasobów biomasy. Za pomocą interdyscyplinarnego narzędzia „teledetekcji“ informacje te mogą zostać pozyskane dla całej jego powierzchni.

PI - PWP TRANSADAPT

W ramach projektu realizowany jest systematyczny i monitorowany transfer oraz adaptacja rozwiązań sieciowych wraz z innowacyjnymi metodami wykorzystanymi wcześniej przez DAA, które usprawnią i wesprzą mobilizację i aktywizację oraz integrację osób długotrawale bezrobotnych.

Transgraniczna turystyka konna na terenie powiatόw Vorpommern-Greifswald i Polickiego

Stworzenie transgranicznego produktu turystycznego w postaci wytyczonych polsko-niemieckich ścieżek konnych oraz wspόlnej mapy szlakόw konnych z uwzględnieniem atrakcji kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru po obu stronach granicy.

Biwak Historyczny w Warmątowicach Sienkiewiczowskich 2013 r.

Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie 200. rocznicy Bitwy nad Kaczawą z 1813 r znaczącej dla dziejów Niemiec i Europy oraz pokazanie, że historia obu naszych narodów może ludzi łączyć, a nie dzielić.

Geopark Łuk Mużakowa – krajobraz kulturalny łączy

Geopark Muskauer FaltenbogenPark Krajobrazowy Łuk Mużakowa łączy Polskę i Niemcy w niepowtarzalny sposób. Długotrwałe wykorzystanie krajobrazu i realizacja wspólnych projektów oświatowych, turystycznych i infrastrukturalnych zbliża do siebie polskich i niemieckich partnerów.

Gastronomia i turystyka dźwignią rozwoju Ziemi Lubuskiej i Brandenburgii

Kooperacja polsko-niemiecka, opracowanie wspólnego modelu kształcenia dla gastronomii na pograniczu, promowanie walorów turystycznych obu regionów, podnoszenie kompetencji zawodowych i językowych beneficjentów.

Polsko-Niemiecka Informacja Turystyczna w Europejskim Dwumieście Frankfurt nad Odrą/Słubice

Stworzenie oraz dalsza działalność polsko-niemieckiej informacji turystycznej w Europejskim Dwumieście, mające na celu wzmocnienie polsko-niemieckiej współpracy na poziomie turystycznym. Transgraniczna wymiana informacji, opracowanie jednolitych produktów turystycznych oraz stworzenie wspólnego systemu promocji turystycznej dla strefy przygranicznej.

„Zielona energia” Współpraca Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ) i Brandenburgische Technische Universität (BTU)

Stymulowanie współpracy pomiędzy Parkiem Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, a TIP Centrum Technologiczne w Cottbus na rzecz poprawy dostępu do wiedzy naukowej i transferu technologii, oraz budowy transgranicznego systemu wspierania innowacji i rozwoju technologii.

Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf

Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę transgranicznego ciągu pieszo-rowerowego na bazie historycznego i geograficznie naturalnego traktu – zintegrowanie obszaru promenad nadmorskich Gminy Miasta Świnoujście i Seebad Heringsdorf.

Wymiana doświadczeń polsko-niemieckich w kształceniu mechatroników

Wspólne działania przy realizacji projektów infrastrukturalnych Wspieranie wzajemnego zrozumienia Kompensacja kształcenia ogólnego i zawodowego w obu krajach

Wspólna realizacja zintegrowanego publicznego transportu zbiorowego dla Dwumiasta Frankfurt nad Odrą - Słubice

Europejskie Dwumiasto Słubice i Frankfurt nad Odrą stworzyło i rozwija dalej koncepcje energoszczędnej i zintegrowanej komunikacji miejskiej. Pierwszy transgraniczny autobus dziennie przewozi mieszkańców obu miast na warunkach związku komunikacyjnego VBB.

Odbudowa Kościoła Mariackiego w Chojnie (Königsberg/NM)

Późnogotycki Kościół Mariacki, zabytek o randze europejskiej, zniszczony w 1945 roku, odbudowywany jest wspólnym wysiłkiem Polaków i Niemców, jako międzynarodowe miejsce spotkań religijnych (nabożeństwa ekumeniczne) i kulturalnych.

Jakość życia w obszarze przygranicznym - wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego

Zadaniem projektu jest po raz pierwszy badanie specyficznej jakości życia w regionie polsko-niemieckiego przygranicza oraz istniejących przepływów transgranicznych. Wyniki przeprowadzonych badań zostaną przedyskutowane wspólnie z decydentami i będą stanowić podstawę dla wspólnej strategii rozwoju.

Instytucjonalna współpraca transgraniczna – platformą do wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów sieciowych

Instytucjonalna współpraca transgraniczna – platformą do wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów sieciowych

Dzień Pamięci w Peenemünde, 13.10.2013

Produkcja rakiet organizowana przez nazistów powinna być uznana za przestępstwo. Celem projektu jest – wczucie się w męczeńską drogę więźniów tych obozów koncentracyjnych i pamięć o nich. Zajęcie się tematem tych 3 obozów: Peenemünde, Ravensbrück, Mittelbau-Dora ma służyć właśnie temu celowi.

Analiza społeczno-ekonomiczna dla Słubic i Frankfurtu nad Odrą

Analiza transgranicznego obszaru miejskiego Słubic i Frankfurtu nad Odrą zmierza do wzmocnienia i pogłębienia współpracy urzędów obydwu miast w dziedzinie gospodarki przestrzennej w celu lepszego wykorzystania ich walorów lokalizacyjnych i uzyskania pozytywnego efektu synergii.

Podwyższenie jakości nauczania i wychowania przedszkolnego jako szansa na wzmocnienienie polsko-niemieckiego regionu Doliny Dolnej Odry

Podwyższenie jakości i intensyfikacja ofert językowych (głównie jęz. polskiego), nauczanie zdrowego stylu życia (odżywianie, ruch) oraz nakierowywanie na przyszłe obszary zatrudnienia już w wieku przedszkolnym, powinny uatrakcyjnić region graniczny.

Europejski Związek Parków Łużyckich

Europejski Związek Parków Łużyckich w swych dążeniach chce zachęcić do współpracy zaangażowane podmioty z Brandenburgii, Saksonii i Polski na różnych płaszczyznach, wzajemnie się wspierać i wypromować w konkurencji z innymi regionami wspólne dziedzictwo kulturowe w wymiarze transgranicznym oraz zgodnie z obranymi celami.

Mamy tylko jedną Ziemię

My wszyscy: Niemcy, Polacy, Europejczycy, osoby pełnosprawne, osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzieci, dorośli, uczniowie, rodzice, nauczyciele – my wszyscy musimy dbać o nasze o otoczenie – o naszą Ziemię.

Transgraniczny wakacyjny bilet dla mlodzieży

Poznawanie i oswajanie okolic Szczecina jako własnej małej ojczyzny dla młodzieży obydwu krajów. Wspieranie wzajemnego poznawania się młodzieży. Wakacyjny bilet dla młodzieży ma za zadanie wspieranie opartego na ekologicznym myśleniu ogólnego rozwoju mobilności w regionie.

"Drogi do szkła i granitu”: Szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim

Innowacyjną cechą projektu jest połączenie tematu szkła i granitu w celu udostępniania mieszkańcom, turystom, instytucjom bogatej przestrzeni geograficznej i kulturowo – historycznej opartej na koncepcji tworzenia wiosek tematycznych.

Polsko-niemieckie Centrum Kompetencji Regionu Nadodrzańskiego

Centrum to powinno być łączem, pomiędzy władzami lokalnymi, instytucjami, stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami, które wzmocni partnerskie kontakty i rozbuduje je. Z regionalnymi partnerami mają tworzone być nowe projekty.

Prom Aurith-Urad - gdzie Europa tworzy przyszłość!

Ponowne uruchomienie ruchu promowego zgodnie z tradycją promu odrzańskiego w Aurith i Uradzie. Ułatwienie nawiązywania kontaktów ludności miejscowej oraz rozwój łagodnej turystyki transgranicznej wzdłuż ponadregionalnego Szlaku Rowerowego Odra-Nysa.

Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy

Diametralna poprawa infrastruktury stanowiącej bazę do ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców oraz poprawa jakości ochrony środowiska przed skutkami katastrof, wypadków, pożarów i innych szkodliwych zdarzeń – w regionie przygranicznym (powiat gorzowski i Märkisch Oderland).

Rozbudowa wielofunkcyjnych transgranicznych obiektów sportowych

Projekt dotyczy rozbudowy istniejących obiektów sportowych na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie oraz na terenie Stadionu Kolarsko-Jeździeckiego w Forst (Lausitz).

Odbudowa mostu granicznego przez Nysę Łużycką pomiędzy Coschen – Żytowaniem

Wraz z relizacją budowy mostu na Nysie pomiędzy Coschen i Żytowaniem przywrocone zostanie połączenie drogowe w randze drogi powiatowej. Z poprawą infrastruktury komunikacyjnej odczuwalnie poprawi się w powiatach Odra –Spreewa i Krosno Odrzańskie lokalna współpraca transgraniczna gmin tak w dziedzine gospodarki jak i turystyki.

Polsko-niemiecka Nadodrzańska Rada Młodzieży – młodzież nadaje formę zmianom demograficznym

Potrzeby oraz życzenia młodzieży powinny zostać uwzględniane przy decyzjach politycznych dotyczących przyszłości. Edukacja, mobilność, opieka zdrowotna oraz możliwości rekreacji dla młodzieży powinny zostać zagwarantowane na szeroką skalę.

Prewencja w budownictwie dla podwyższenia trwałości infrastruktury technicznej

Celem niemiecko-polskiego centrum „prewencji w budownictwie“ ma być przedłużenie czasu użytkowania (bez konieczności remontów), a dzięki temu wyraźne polepszenie stanu technicznego infrastruktury obydwu krajów.

Transgraniczne partnerstwo i planowanie przestrzenne jako instrument wspomagający realizację Koncepcji Rozwoju i Działania Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA (KRD)

Wykorzystanie intrumentów planowania przestrzennego i udoskonalenie struktur partnerskich w celu skutecznej realizacji Koncepcji Rozwoju i Działania. Wykorzystanie map tematycznych w celu wizualizacji konkretnych aspektów rzeczowych i rozwoju projektów.

Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej

Zwiększenie wymiany turystycznej w przygranicznym obszarze wsparcia, promocja turystyki transgranicznej jako produktu wzmacniającego rozwój gospodarczy, podniesienie atrakcyjności turystycznej pogranicza oraz promocja przygranicznych firm i produktów regionalnych ściśle związanych ze sferą kontaktów polsko-niemieckich.

Remont Mostu Arkadowego w Parku Mużakowskim w Łęknicy

Obszar projektu to kompleks parkowy, jeden z największych w Europie, położony na polsko-niemieckim pograniczu nad Nysą Łużycką, w Łęknicy i Bad Muskau. Niemieccy i polscy konserwatorzy zabytkowych krajobrazów dokładają starań, aby Park Mużakowski/Muskauer Park odzyskał historyczną jedność kompozycyjną.

Gotyk Ceglany wokół Zalewu Szczecińskiego

Projekt łączy turystykę kulturową z turystyką rowerową. Ma na celu przybliżenie dziedzictwa architektury okolic Zalewu Szczecińskiego, co wesprze rozwój turystyczny i gospodarczy regionu.

Polsko-Niemiecki most edukacyjny Zielona Góra – Neuzelle

Przezwyciężać granice i żyć społecznością! Polsko-Niemiecki most edukacyjny Zielona Góra-Neuzelle tworzy infrastrukturalne i instytucjonalne warunki dla rozwoju trwałej transgranicznej koncepcji szkół, wnosząc wkład w przezwyciężanie granic i życie społeczne.

InterKulturManagement

Polscy i niemieccy uczniowie tworzą w sześciu szkołach system firm uczniowskich o profilu „manager kultury“. Uczniowie pod kierunkiem fachowców/ekspertów szkoleni są i przygotowywani do samodzielnego działania w regionie na rzecz kultury jako elementu rozwoju gospodarczego.

MOVI-CITIES

Projekt polega na rozwoju współpracy Transgranicznej w zakresie tworzenia ładu przestrzennego i uatrakcyjnienia przestrzeni publicznej poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących światło w jego różnych formach i kształtach.

Poprawa jakości kształcenia po obu stronach granicy – modernizacja ZSLiZ im. Unii Europejskiej w Sulęcinie i Oberstufenzentrum Gottfried Wilhelm Leibniz w Eisenhüttenstadt

Wspólne przeprowadzenie projektu, planowane wspólne doskonalenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej oraz przygotowanie porównywalnych zgodnie z założeniami EQR treści kształcenia zawodowego wspierają współpracę międzyregionalną obu placówek.

Odnowa centrum starówki – lokomotywą rozwoju miast partnerskich Zawidowa i Bernstadt auf dem Eigen

Przywrócenie centrum miasta funkcji gospodarczej i kulturalnej, zahamowanie degradacji centrum przgranicznych miast, zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej i inwestycyjnej obu miast partnerskich – Zawidowa i Bernstadt auf dem Eigen.

Zielona Ścieżka Gubin – Guben

Zielona Ścieżka Gubin-Guben jest projektem, który ukazuje mieszkańcom oraz turystom zabytki, wyjaśnia rozwój demograficzny poprzez widoczną przebudowę miasta, przybliża ludzi różnych narodowości, oferuje możliwości relaksu, stwarza struktury turystyczne oraz miejsca pracy.

https://gubin.pl/PL/3259/Zielona_Sciezka/

Dalsze informacje o Euromieście Gubin-Guben:

https://www.guben-gubin.eu/pl/euromiasto-guben-gubin.html

Coordination of planning for transport networks in border area

Zapewnienie właściwych rozwiązań dla planowania krótko I długoterminowego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. Unikanie niepełności/niekompletności i marnowania zasobów na nie-optymalne planowanie:

  • sieci kolejowej, w szczególności mega projektów: Kolej Dużych Prędkości,
  • sieci drogowej, w szczególności mega projektów: autostrad, dróg szybkich,
  • infrastruktury transportu towarowego (intermodalnego).

iMAP online - transport and spatial planning

Dostępna online najlepsza zintegrowana informacja o

  • projektach budowy infrastruktury komunikacyjnej
  • planowaniu przestrzennym: aktualne plany (a.s.a,p) i postępowania/procedury planistyczne (w późniejszym czasie)

ITS EUROPE - ITSEP and ITSEG

Zintegrowana informacja on-line dla podróży door-to-door:

  • transport osobowy (robocza nazwa: ITS EUROPE for PERSON – ITSEP)
  • transport towarowy (robocza nazwa: ITS EUROPE for CARGO – ITSEG)