Logo Landkreis Görlitz
Logo Powiat Zgorzelecki

„Trzy kraje – jedna przyszłość – współpraca w polsko-niemiecko-czeskim obszarze powiązań“

 

Krótki opis projektu

W ramach projektu powiat Görlitz współpracuje z powiatem zgorzeleckim i Instytutem Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu (IRT). W ramach projektu ma powstać stabilna struktura w trójkącie między Saksonią, Dolnym Śląskiem i Czechami, dzięki której poprawiona zostanie transgraniczna komunikacja i współpraca w kontekście trójstronnym. W ramach skoordynowanej współpracy partnerzy stają wspólnie wobec wyzwań, takich jak zmiany demograficzne, słabość struktur, zmiany klimatyczne i konsekwencje pandemii koronawirusa. Wniesie to istotny wkład w realizację Koncepcji Przyszłości – Wizja 2030.

Tło

Saksonia, Dolny Śląsk i Liberecký Kraj stanęły, jak wiele innych regionów na polsko-niemieckiej granicy, przed wielkimi wyzwaniami. Obok znanych już wyzwań, jak zmiany demograficzne, słabość strukturalna i zmiany klimatyczne, w roku 2020 pandemia koronawirusa pokazała jak ważna jest ścisła i skoordynowana współpraca transgraniczna w regionie.

W ubiegłych latach z powodzeniem realizowano liczne inicjatywy i projekty między samorządami gmin i powiatów w Saksonii w Niemczech i na Dolnym Śląsku w Polsce oraz w Libereckim Kraju w Czechach. Były one jednak realizowane niemal wyłącznie dwustronnie i punktowo. Brakowało efektywnej wymiany informacji oraz koordynacji działań i programów na szczeblu administracji pomiędzy wszystkimi trzema regionami. Ciągłość działań zakłócana była dodatkowo zmianami wynikającymi z kadencyjności sprawowanych urzędów, co również stanowiło przeszkodę dla współpracy transgranicznej.

W ustrukturyzowanej współpracy przeszkadzały również bariery językowe, niewystarczająca znajomość struktur i kompetencji oraz specyficzne dla poszczególnych krajów akty prawne, programy wsparcia i przepisy. W celu bardziej efektywnego wykorzystania skąpych zasobów, zwłaszcza w aspekcie pandemii koronawirusa i jej następstw, niezbędna jest ścisła, skoordynowana i nastawiona na znalezienie rozwiązań współpraca między regionami przygranicznymi. Z rezultatów projektu korzyść odniosą nie tylko gminy i powiaty, lecz również mieszkańcy obszaru przygranicznego.

Foto: Görlitz & Zgorzelec, © Ch. Gering

Cele

Celem projektu jest ścisła i efektywna współpraca transgraniczna między Saksonią, Dolnym Śląskiem i Czechami, zwłaszcza Krajem Libereckim. Współpraca ta może być w razie potrzeby poszerzona o kolejne kraje i instytucje. Dodatkowo do współpracy w grupie roboczej zaproszeni mają być przedstawiciele innych trójstronnych regionów (np. PL-CZ-SK, DE-FR-CH) oraz podmioty społeczeństwa obywatelskiego (stowarzyszenia).

Należy przy tym znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  • Które instrumenty i formy współpracy najlepiej nadają się do stworzenia i utrwalenia stałej struktury roboczej współpracy trójstronnej?
  • Które wspólne tematy są najważniejsze dla współpracy trójstronnej?
  • Które aktywne podmioty mają być włączone do tych procesów?

Trwała struktura współpracy i rezultaty analizy dokumentów strategicznych stanowić będą dobrą podstawę do przygotowania Regionalnej Koncepcji Rozwoju Regionu Trzech Krajów.

Metodyka

Możliwe prawnie wiążące formy współpracy ustalane są w ramach przeprowadzanej ekspertyzy. Jej opracowanie zleca się zewnętrznemu biuru. Istniejąca już nieformalna trójstronna grupa robocza zostanie włączona zostanie do tego procesu w ramach wspólnych warsztatów. Przeprowadzi się ponadto analizę istniejących już dokumentów planistycznych i strategicznych we wszystkich trzech krajach. W razie potrzeby można przeprowadzić również ankiety.

Grenzraumstudie für den Sächsisch-Niederschlesischen Grenzraum, Karte Daseinsvorsorge / Dostęp do dóbr i usług (Ausschnitt), © SMR

Wyniki

W ramach przedsięwzięcia stworzona ma zostać w trójkącie Saksonia-Dolny Śląsk-Czechy stabilna transgraniczna struktura, która w przyszłości umożliwiać będzie poprawę komunikacji i kooperacji transgranicznej w kontekście trójstronnym, a tym samym przyczyni się istotnie do realizacji Wizji Przyszłości 2030.

Punktem wyjścia do stworzenia tej struktury będą wymienione w punkcie „Metodyka“ ekspertyzy i opracowany na ich podstawie raport zawierający konkretne propozycje tematów dotyczących regionu.

Rezultaty przedsięwzięcia zaprezentowane zostaną na konferencji.

Dokumenty

Poniższe dokumenty umożliwiają głębsze zapoznanie się z projektem:

  • […]

Kontakt

Landkreis Görlitz
Amt für Kreisentwicklung
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz
pan Holger Freymann – Amtsleiter Amt für Kreisentwicklung
Mail: europa@kreis-gr.de

Powiat Zgorzelecki
ul. Bohaterów II AWP 8a
59-900 Zgorzelec
pani Kamila Kowalska
Mail: k.kowalska@powiat.zgorzelec.pl

Instytut Rozwoju Terytorialnego
Dawida 1a
50-527 Wrocław
pan dr Maciej Zathey
Mail: maciej.zathey@irt.wroc.pl