Drugie warsztaty MORO w dniu 19 stycznia 2023 r.

Przedstawiciele czterech projektów Modelowych Przedsięwzięć Ładu Przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań” którzy rozpoczęli pracę po zdalnej konferencji inauguracyjnej w dniu 27 maja 2021 r. i sporządziły pierwszy bilans przejściowy w ramach warsztatów w dniu 4 listopada 2021 r. w Berlinie oraz przedstawili go zainteresowanej publiczności w ramach warsztatów zdalnych w dniu 14 grudnia 2021 r., spotkali się ponownie w dniu 19 stycznia 2023 r. w berlińskim Domu im. Ernsta Reutera, aby omówić postępy w rozwoju projektów, nadchodzące wyzwania i plan pracy do zakończenia MORO jesienią 2023 r.

Dokumenty II warsztatów

Program wydarzenia, podstawową prezentację oraz dokumentację warsztatów można pobrać w formie plików PDF z poniższych linków:

Program (plik PDF)

Podstawowa prezentacja (plik PDF)

Dokumentacja (plik PDF)

2. Workshop

Sprawozdania z realizacji projektów

Po powitaniu i wprowadzeniu do wydarzenia przez przedstawicieli Federalnego Ministerstwa Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa (BMWSB) oraz Federalnego Instytutu Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią (BBSR), sprawozdania ze swoich projektów złożyli przedstawiciele z miast partnerskich Seelow i Kostrzyn, z dwumiasta Frankfurt (Oder)/Słubice oraz z regionu trzech krajów na Górnych Łużycach – z powiatu Görlitz/wokrjes Zhorjelc i z Górnołużycko-Dolnośląskiego Celowego Związku Komunikacyjnego (ZVON).

Wszyscy realizatorzy zgodzili się, że rok 2022 był niezwykle wymagający dla projektów, nie tylko ze względu na opóźnienia w realizacji spowodowane pandemią COVID 19, ale także dlatego, że pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę w bardzo krótkim czasie stworzyła nowe, znaczące wyzwania dla władz lokalnych.

Mimo to przedstawiciele projektów byli w stanie osiągnąć znaczny postęp w swojej pracy, co udokumentowano poniżej.

„Elementy kluczowe transgranicznego rozwoju miast w Europejskim Dwumieście Frankfurt nad Odrą – Słubice“

W dwumieście Frankfurt nad Odrą / Słubice mieszkańcy obu miast opracowali kreatywne pomysły na rozwój wspólnego centrum miasta podczas pikniku obywatelskiego we wrześniu 2022 roku. Podejście słubiczan do krytycznego spojrzenia na rozwój przestrzenny we Frankfurcie i frankfurtczyków na ten w Słubicach okazało się źródłem wielu nowych spostrzeżeń i pomysłów. Proces partycypacji objął również dziesiątki mieszkańców obu miast, którzy wcześniej nie byli zaangażowani w rozważania na temat transgranicznego rozwoju miast. Proces ten może być kontynuowany poza MORO dzięki finansowaniu przez Fundację Roberta Boscha w ramach programu „Common Ground”.

Elementy kluczowe transgranicznego rozwoju miast w Europejskim Dwumieście Frankfurt nad Odrą – Słubice (plik PDF)
(prezentacja: Ariel Pawelczyk, Gmina Słubice)

„Dwa kraje. Dwa miasta. Jedna przyszłość.“

W ramach partnerstwa Seelow/Kostrzyn, podejście Solution Lab przetestowane w ramach Akademii Małych Miast w Seelow zostało zastosowane również w Kostrzynie we wrześniu 2022 roku. Ośmiu studentów z czterech krajów i różnych dyscyplin przeanalizowało wyzwania urbanistyczne stojące przed Kostrzynem i opracowało pomysły na ich rozwiązanie, które zaprezentowali studenci zainteresowanej publiczności na miejscu. Wyniki tej prezentacji zostały włączone do raportu, który będzie przydatny miastom partnerskim m.in. przy obecnym opracowywaniu wspólnego dokumentu strategicznego. Dokument ten będzie koncentrował się na współpracy w szerszym regionie Kraju Nadodrzańskiego (Oderland), który obejmuje między innymi gminę scaloną Amt Golzow, leżącą pomiędzy oboma miastami.

Dwa kraje. Dwa miasta. Jedna przyszłość. (plik PDF)
(prezentacja: Thomas Drewing, Miasto Seelow i Agnieszka Żurawska-Tatała, Miasto Kostrzyn nad Odrą)

„ITF DE-PL – atrakcyjna oferta zintegrowanego transgranicznego taktowanego transportu publicznego“

W koncepcyjnie bardzo wymagającym projekcie ITF DE-PL, pierwsze merytoryczne kroki robocze zostały wykonane przez PRO BAHN, w tym między innymi kwerenda danych od władz transportu publicznego na temat rozwoju oferty (struktura ilościowa) oraz analiza infrastruktury. Odbyła się również wstępna wymiana pomiędzy partnerami projektu na temat możliwych ram dla integralnego polsko-niemieckiego rozkładu jazdy interwałowego. W 2023 roku pod przewodnictwem ZVON zostaną spisane potrzeby i deficyty, na tej podstawie zostanie opracowany docelowy rozkład jazdy i zorganizowane zostanie wydarzenie online. Wyniki projektu zostaną opublikowane m.in. w artykule technicznym i zapisane w raporcie końcowym.

W swoim wystąpieniu gościnnym „Transgraniczny transport publiczny w niemiecko-polsko-czeskim obszarze powiązań Odra-Nysa” Moritz Filter z TU Berlin/EU Viadrina podkreślił, że nadal nie ma transgranicznych standardów dla usług interwałowych lub interwałowych rozkładów jazdy, a zatem projekt rozwiązuje ważną lukę strategiczną.

ITF DE-PL – atrakcyjna oferta zintegrowanego transgranicznego taktowanego transportu publicznego (plik PDF)
(prezentacja: Christoph Mehnert, Górnołużycko-Dolnośląski Celowy Związek Komunikacyjny (ZVON))

Wkład gościnny w języku niemieckim: Transgraniczny transport publiczny w niemiecko-polsko-czeskim obszarze powiązań Odra-Nysa (plik PDF)
(Moritz Filter, Uniwersytet Techniczny w Berlinie / Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą)

„Trzy kraje – jedna przyszłość – współpraca w polsko-niemiecko-czeskim obszarze powiązań“

W regionie trzech państw Niemcy-Polska-Czechy w 2022 r. kontynuowano trójstronne konsultacje w sprawie memorandum o pogłębionej współpracy w regionie dookoła trójstyku i w rozszerzonym polsko-czeskim obszarze powiązań ONE (Oder-Neisse-Elbe) pomiędzy metropoliami Drezno, Praga, Wrocław i Chociebuż. Towarzyszyły im wstępne prace dotyczące szczegółowych badań nad optymalną strukturą organizacyjną w regionie trzech państw, w tym dogłębne rozważenie możliwości utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT). Prace te będą kontynuowane w 2023 roku, przy czym intensywniej będą się koncentrować na wzmocnieniu istniejących struktur, a mianowicie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, którego niemieckie stowarzyszenie wspierające uzupełnia obecnie partnerstwo projektowe.

Trzy kraje – jedna przyszłość – współpraca w polsko-niemiecko-czeskim obszarze powiązań (plik PDF)
(prezentacja: Jan Schönfelder, Powiat Görlitz/Wokrjes Zhorjelc)

Kontakt

Monitoring naukowy
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
(Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni w Federalnym Urzędzie ds. Budownictwa i Ładu Przestrzennego)
Referat I 3 – Europäische Raum- und Stadtentwicklung
Deichmanns Aue 31-37, D-53179 Bonn
Dirk Gebhardt
E-Mail: dirk.gebhardt@bbr.bund.de, zukunftskonzept2030@bbr.bund.de

Asystent naukowy
INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Böhm und Partner
Gregor-Mendel-Str. 9, D-14469 Potsdam
Martin Reents, Christian Gering
E-Mail: christian.gering@iu-info.de
Telefon: +49 331 505 81 0