Komisja Europejska opublikowała w dn. 14 lipca 2021 r. sprawozdanie zatytułowane „EU Border Regions: Living labs of European integration”, w którym przedstawiono przegląd problemów, z jakimi borykają się regiony przygraniczne, oraz podsumowano postępy poczynione w ciągu ostatnich kilku lat. W raporcie przedstawiono również przyszłe kierunki rozwoju, wyjaśniając, w jaki sposób inicjatywy w ramach nowego siedmioletniego budżetu UE mogą zostać wykorzystane do pobudzenia ożywienia gospodarczego na obszarach przygranicznych. W sprawozdaniu podkreślono również potrzebę zacieśnienia współpracy transgranicznej we wszystkich dziedzinach, aby uczynić te regiony bardziej odpornymi i pomóc im wykorzystać ich potencjał.

Szczegółowe informacje oraz sprawozdanie do pobrania (w języku angielskim):

https://futurium.ec.europa.eu/en/border-focal-point-network/news/new-ec-report-importance-integrated-eu-border-regions