OECD Rural Policy Reviews: Poland 2018

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zeszycie Poland 2018 z cyklu Rural Policy Reviews opublikowała swoje ustalenia dotyczące polityk które mają wpływ na rozwój obszarów wiejskich w Polsce.

Dokument można czytać online w OECDiLibrary.


Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

Komisja Europejska planuje w 2018 roku przedstawienie planowania budżetu na okres po 2020 r. i składanie propozycji dotyczących przyszłych programów finansowych. Ankieta wśród zainteresowanych podmiotów ma pomóc określić, gdzie i w jaki sposób środki z budżetu UE można skutecznie wykorzystać.

Przyszłe programy finansowe powinny koncentrować się na obszarach, w których UE może zrobić więcej niż poszczególne kraje i zapewnić, że rezultaty zostaną naprawdę osiągnięcie. Wymaga to oceny zarówno tych działań, które dobrze się sprawdzały w przeszłości, jak i tych, które można usprawnić w przyszłości. Konsultacje są skierowane do wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym do beneficjentów, władz publicznych, organizacji akademickich, rządowych i pozarządowych lub firm.

Udział w konsultacjach możliwy jest do 8 marca 2018 r.

Konsultację i dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej InfoRegio względnie bezpośrednio w rubryce „Konsultacje” na stronie Komisji Europejskiej.

Źródło: INTERREG B


„B-solutions” – ogłoszono nabór wniosków

Dsiecięciopunktowy plan działania, określony w komunikacie Komisji „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”, stanowi ważny krok naprzód: Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG) pod nadzorem DG REGIO przygotowało i uruchomiło nabór wniosków o dofinansowanie aż do 20 działań pilotażowych, mających na celu rozwiązanie konkretnych przeszkód granicznych o charakterze administracyjnym i / lub prawnym.

Nabór będzie zarządzany przez SERG i pozostanie otwarty do 30 kwietnia 2018 r.

Do dyspozycji stoją środki w wysokości 400 000 EUR.

Informacje dotyczące zakresu tematycznego, kwalifikowalności, formularza wniosku, procesu selekcji i pomocy itp. są dostępne na oficjalnej stronie internetowej b-solutions.

Źródło: Border Focal Point


Platforma internetowa „Boosting EU border regions” jest już dostępna

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej poinformowała dn. 16 stycznia 2018  r. o uruchomieniu nowej platformy internetowej „Boosting EU Border Regions”.

Ta ogólnounijna internetowa sieć profesjonalistów jest częścią 10 środków zaproponowanych w komunikacie Komisji „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”.

Aby wspierać proponowane działania i zapewnić dzielenie się dobrymi praktykami, profesjonalna sieć internetowa zapewnia ekspertom i zainteresowanym stronom forum do dyskusji i przedstawiania konkretnych problemów i doświadczeń regionów przygranicznych oraz prezentowania potencjalnych rozwiązań.

Platforma obejmuje dziewięć sekcji: projekty pilotażowe, zdrowie, wielojęzyczność, dowody i dane, usługi informacyjne, zatrudnienie, e-administracja, transport, sprawy instytucjonalne.

Ponieważ każda z tych sekcji zależna jest od przyczynków zainteresowanych podmiotów, Komisja zachęca wszystkich zainteresowanych aktorów do przyłączenia się do sieci.


Strona internetowa Wspólnego Departamentu Planowania Krajowego Berlin-Brandenburgia teraz również po polsku

Strona internetowa Wspólnego Departamentu Planowania Krajowego landów Berlina i Brandenburgii jest teraz dostępna również w języku polskim:

https://gl.berlin-brandenburg.de/pl/


10 lat po wprowadzeniu EUWT: pierwsza interdyscyplinarna książka o EUWT została opublikowana!

Der Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit
Instrument der grenzübergreifenden Zusammenarbeit nationaler öffentlicher Einrichtungen in der Europäischen Union
Marcin Krzymuski | Philipp Kubicki | Peter Ulrich [wyd.]

Antologia bada Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) jako nowy unijny instrument współpracy transgranicznej instytucji publicznych z perspektywy prawnej, politycznej, gospodarczej i praktycznej.

Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu niniejszą książkę można uznać za pierwszy podręcznik EUWT, który ma na celu wyeliminowanie wielu barier prawnych i politycznych.

Publikacja skierowana jest do środowisk akademickich, praktyków i przedstawicieli instytucji publicznych i instytucji UE. Chce przyczynić się do lepszego zrozumienia EUWT i do demistyfikacji wciąż młodego unijnego instrumentu prawnego.

Der Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit –
Instrument der grenzübergreifenden Zusammenarbeit nationaler öffentlicher Einrichtungen in der Europäischen Union
(Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej –
Instrument współpracy transgranicznej krajowych instytucji publicznych w Unii Europejskiej)

Wyd. przez dra Marcina Krzymuskiego, Philippa Kubickiego i Petra Ulricha
2017, 544 p., okładka twarda, 99,- €
ISBN 978-3-8487-3391-0
eISBN 978-3-8452-7706-6
http://nomos-shop.de/28013


Europejskie Centrum Badań nad Przestrzeniami Granicznymi powstaje w Wielkim Regionie

W Wielkim Regionie (Großregion / Grande Région), na obszarze powiązań Niemiec, Francji, Belgii i Luksemburga, Europejskie Centrum Badań nad Przestrzeniami Granicznymi rozpocznie swoją pracę od 1 stycznia 2018 r. W nim współpracują uniwersytety sieci „Uniwersytet Wielkiego Regionu – UniGR”. Przedmiotem interdyscyplinarnych badań Centrum są „Border Studies” („badania nad granicami”), badania dotyczące znaczenia i wpływu granic na gospodarkę, politykę, kwestie społeczne i kulturę. Projekt jest planowany na okres trzech lat i dostanie wsparcia z funduszy Unii Europejskiej.

Doniesienie na temat Europejskiego Centrum Badań nad Przestrzeniami Granicznymi wyjaśnia szczegółowo jego funkcję:

„Życie codzienne w Wielkim Regionie Saary, Lotaryngii, Luksemburga, Walonii i Nadrenii-Palatynatu charakteryzują granice: dla osób przekraczających ich w drodze do pracy są łatwe do pokonania, dla administracji i przedsiębiorstw natomiast często się jeszcze okazują barierami. Planowane Centrum Badań nad Przestrzeniami Granicznymi prowadzi badania nad realiami życia na obszarach przygranicznych i swoją ekspertyzą pomoże podmiotom regionalnym w procesach decyzyjnych.

W tym celu trzyletni program prac zostanie wdrożony od 1 stycznia 2018 r., Który będzie ściśle łączyć naukowców z partnerskich uniwersytetów, zapewniać optymalne warunki badawcze, promować dialog między nauką a polityką i przynosić korzyści także uczniom uczelni partnerskich.

Planowane jest na przykład opracowanie trójjęzycznego słownika terminów kluczowych z dziedziny „Border Studies” oraz powiązanie ważnych dokumentów z zakresu badań nad granicami w internetowej bazie danych w trzech językach. Odbędą się również seminaria naukowe i publiczne dyskusje panelowe na temat „Granicy” i jej wyzwań. Dodatkowymi celami to uproszczenie nauczania transgranicznego i wielojęzycznego oraz opracowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ‚blended learning’. ”

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Wielkiego Regionu.


La Vision Commune d’Avenir 2030 en français / Common Future Vision 2030 in English

La Vision Commune d’Avenir pour l’espace de liaisons germano-polonais – Horizon 2030 – est disponible en téléchargement en français et en anglais sur www.kooperation-ohne-grenzen.de. L’abrégé et le document complet on trouve dans les sections «Vision d’Avenir» et «Téléchargements» des deux versions linguistiques du portail web polono-allemand de planification spatiale.

The Common Future Vision for the German-Polish Interaction Area – Horizon 2030 – is available for download in English and French on www.kooperation-ohne-grenzen.de. Both the summary and the full document can be found in the sections „Future Vision” and „Downloads” of both language versions of the German-Polish Spatial Planning web portal.


Komunikat Komisji Europejskiej: „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE“

W dn. 20.09.2017 Komisja Europejska opublikowała komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady p.t. „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”. Dokument przedstawia przeszkody rozwoju oraz sposoby na ich pokonanie.

Komunikat Komisji jest dostępny w języku angielskim na stronach dyrekcji generalnej ds. polityki regionalnej:

Boosting growth and cohesion in EU border regions

Informacje dot. perspektywy koordynacji transgranicznej są dostępne w języku polskim.


Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań potwierdzona

Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej na swoim posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2016 r. w Berlinie potwierdził „Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizję 2030” (WKP 2030).

WKP 2030 to uzgodnione przez obie strony rekomendacje dotyczące planowania przestrzennego dla właściwych organów, instytucji i decydentów w obu państwach.

Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej wspiera realizację zawartych w WKP 2030 celów. Ona wymaga różnych procesów, również w obrębie społeczeństwa obywatelskiego, przebiegających na różnych płaszczyznach i prowadzonych przez wiele osób i instytucji.

Badania i analizy oraz ich ukierunkowane pogłębianie mają być kontynuowane po obu stronach, a także wspólne inicjatywy sformułowane w zakresie rozwoju przestrzennego ważne dla obu partnerów.

Całość treści WKP 2030 znajdą Państwo tutaj:

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030


Broszura „Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland” („Zasady nadrzędne i strategie działania w zakresie rozwoju przestrzennego w Niemczech 2016”) do dyspozycji w sieci

Konferencja ministrów d.s. porządku przestrzennego (MKRO) w dniu 9 marca 2016 r. zatwierdziła dokument „Zasady nadrzędne i strategie działania w zakresie rozwoju przestrzennego w Niemczech 2016”.

Wydaną przez ministerstwo BMVI z tej okazji broszurę można pobrać na naszej stronie:

Więcej:

Zasady nadrzędne i strategie działania w zakresie rozwoju przestrzennego w Niemczech 2016


Pierwsza wizyta nowego Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Poczdamie

Zainteresowanie Rzeczypospolitej Polskiej i kraju związkowego Brandenburgia rozwojem stosunków dwustronnych jest ogromne. Potwierdzili to nowy Ambasador RP w Niemczech, prof. ord. dr hab. Andrzej Przyłębski, i Premier Brandenburgii, dr Dietmar Woidke, z okazji pierwszej wizyty nowego Ambasadora dn. 27 września 2016 r. w poczdamskiej kancelarii stanu.

Więcej:

Großes Interesse am Ausbau der Beziehungen: Neuer polnischer Botschafter zum Antrittsbesuch in Brandenburg.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie: Ambasador


Zaproszenie do włączenia się w dyskusję nad Koncepcją Przyszłości

W lutym 2016 r. przedstawiliśmy Państwu wstępne ramy Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 oraz pierwsze materiały robocze (mapy tematyczne dotyczące potencjałów i możliwości rozwoju). Teraz przedstawiamy Państwu kolejny etap prac z zachętą do ustosunkowania się do wizji Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 i zaproponowanych wytycznych dalszego rozwoju. Proszę pozwolić zadziałać wyobraźni i przesłać nam Państwa pomysły odnoszące się do wizji tego obszaru w roku 2030!

Pierwsze projekty Programu Współpracy INTERREG VA Polska-Saksonia zatwierdzone

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG VA Polska-Saksonia w dn. 5-6 lipca 2016 r. w Parku Księcia Pücklera w Mużakowie (Bad Muskau) zostały zatwierdzone projekty z zakresów „wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe”, „mobilność regionalna” oraz „edukacja transgraniczna”.

Łączna wartość dofinansowania dla zatwierdzonych projektów wyniosła 21,6 mln EUR.

Więcej:

Zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w dn. 5-6 lipca 2016 r. w Mużakowie.

Zusammenstellung der Projekte, die während der Sitzung am 5. und 6. Juli 2016 in Bad Muskau durch den Begleitausschuss bestätigt wurden.


Polsko-Niemiecki Portal Gospodarki Przestrzennej urochomiony

Tuż przed jubileuszem 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej 1 czerwca 2016 r. prezentował swój wspólny Portal Gospodarki Przestrzennej opinii publicznej.

Portal jest dostępny w internecie w obu językach pod adresami:

www.kooperation-ohne-grenzen.de oraz www.kooperacja-bez-granic.pl.

Więcej:

Informacje ministerstwa BMVI [DE]

Informacje instytutu BBSR [DE]