Odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną i współpracę transgraniczną na szeczeblu federacji jest Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej.

Rządy krajów związkowych natomiast są odpowiedzialne za formułowanie polityki przestrzennej na obszarze landów oraz współpracę transgraniczną w tym zakresie.

W innych zakresach odpowiedzialne za współpracę transgraniczną są Federalne Ministerstwo Gospodarki a przede wszystkim Ministerstwo Spraw Zagranicznych (zob. Przedstawicielstwa Niemiec w Polsce).

Koordynacja współpracy w dziedzinie gospodarki przestrzennej

Członkowie Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej

Niemieckimi członkami Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej są przedstawiciele ministerstwa BMVI oraz odpowiednich ministerstw krajów związkowych zajmujących się sprawami współpracy w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego.

Szczebel federalny

Szczebel krajów związkowych

Wsparcie badawczo-rozwojowe Strony niemieckiej