6 grudnia 2019 r., Ueckersaal, Torgelow

Konferencja inauguracyjna biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina

Aby trwale poprawiać szansę rozwoju północnych regionów polsko-niemieckiego obszaru powiązań, w strukturach biura Parlamentarnego Sekretarza Stanu ds. Pomorza Przedniego utworzono w Anklam wspólne, tzn. landów Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego, biuro do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina.

W piątek 6 grudnia 2019 w godzinach od 09:00 do 13:00 Uhr odbędzie się w Ueckersaal w Torgelow (Ueckerpassage 11, 17358 Torgelow) konferencja inauguracyjna biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem Metropolitalnego Regionu Szczecina.

Tutaj mogą się Państwo online zarejestrować:
https://130.staatskanzlei-mv.de/event.php?vnr=55-40a

Tutaj znajdą Państwo ulotkę informacyjną z programem konferencji.


7 listopada 2019 r., Schlesisches Museum (Muzeum Śląskie), Görlitz

Konferencja projektu „Smart Integration”: Prezentacja Studium Pogranicza
dla Saksońsko-Dolnośląskiego Pogranicza

Wydział Europejskie Planowanie Przestrzenne i Rozwój Regionalny Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od wielu lat realizuje wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Instytutem Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu wiele różnorodnych transnarodowych i transgranicznych projektów z dziedziny zagospodarowania przestrzennego, planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, a także współpracuje z tymi jednostkami w rozmaitych gremiach. Wspólnie, specjalnie dla saksońsko-dolnośląskiego pogranicza, został opracowany projekt „Smart Integration”, który wnosi istotny wkład do tematów ważnych dla tego regionu. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, a jego adresatem są przede wszystkim gminy leżące na pograniczu. Projekt ma między innymi na celu stworzenie sieci powązań podmiotów odpowiedzialnych na pograniczu za dostęp do usług publicznych.

Zapewnienie dostępu do usług publicznych i ich dopasowanie do powstających zmian będzie miało w przyszłości duże znaczenie w regionach wiejskich szczególnie dotkniętych zmianami strukturalnymi, a także na Łużycach. Z uwagi na ten fakt intensyfikacja współpracy pomiędzy gminami na pograniczu saksońsko-dolnośląskim będzie odgrywać decydującą rolę w rozwoju regionu.

„Sercem“ projektu „Smart Integration“ jest opracowanie obszernego Studium dla Saksońsko-Dolnośląskiego Pogranicza przez firmę „Infrastuktur & Umwelt” z Poczdamu, w którym wzięły udział różnorodne podmioty z Saksonii i Dolnego Śląska. Szczegółowo został zbadany stan faktyczny w zakresie takich tematów jak „Dostępność komunikacyjna”, „Gospodarka i innowacje“, „Turystyka, kultura i środowisko naturalne”. W ramach studium zostały wypracowane konkretne propozycje wzmocnienia transgranicznej współpracy pomiędzy gminami na pograniczu.

Prezentacja Studium Pogranicza będzie miała miejsce w czwartek, w dn. 7 listopada 2019 r. w Muzeum Śląskim w Görlitz.

W konferencji wezmą udział m.in. prof. dr Roland Wöller – Saksoński Minister Spraw Wewnętrznych, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Octavian Ursu – Burmistrz Miasta Görlitz oraz Piotr Roman – Prezydent Miasta Bolesławiec.
Dalsze informacje znajdą Państwo w programie:

Program


30 października 2019 r., Kleistforum, Frankfurt nad Odrą

Konferencja KEO | Transformacje wzdłóż rzeki Odry – Region odkrywa się na nowo?!

Unia Izb Łaby/Odry (KEO) pragnie wykorzystać „Rok Odry 2019” jako okazję do bliższego przyjrzenia się regionowi wzdłuż Odry – od Szczecina przez Frankfurt nad Odrą do Wrocławia i Ostrawy – na pierwszej regionalnej konferencji we Frankfurcie nad Odrą.

Wspólnie z uczestnikami konferencji KEO chce dowiedzieć się, jakie wyzwania i perspektywy są istotne dla regionu Odry i jak wpływają na cały obszar gospodarczy Łaby i Odry. Oprócz transeuropejskich sieci transportowych oraz ich obecnych i przyszłych skutków dla regionu wzięta zostanie także pod uwagę współpraca transgraniczna na innych szczeblach politycznych.

Językami konferencji są języki niemiecki, polski i czeski.

Folder

Do rejestracji 


11 września 2019 r., Floating Arena, Szczecin

Warsztaty tematyczne Euroregionu Pomerania nt. Regionu Metropolitalnego Szczecina

Stowarzyszenie Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. i Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania pracują obecnie nad strategią euroregionalną i bardziej efektywnymi strukturami współpracy.
W związku z tym odbywają się warsztaty tematyczne, w czasie których określone zostaną potrzeby działania w przyszłości a ponadto zostaną wypracowane założenia dla przyszłych aktywności, które następnie staną się przedmiotem dyskusji.
Miasto Szczecin ma szczególne znaczenie dla rozwoju Euroregionu Pomerania z uwagi na swoją funkcję jako siedziba podmiotów z obszaru gospodarki i nauki a także jako znaczący węzeł komunikacyjny i centrum kultury.

Z tego powodu Euroregion Pomerania serdecznie zaprasza przedstawicieli administracji, biznesu, nauki i organizacji pozarządowych Euroregionu Pomerania do udziału w warsztatach w dniu 11 września 2019 w godzinach 9:00 do 14:00 we Floating Arena (ul. Wąska 16, 71-415 Szczecin).
Euroregion chciałby podjąć dyskusję z przedstawicielami regionalnych podmiotów na temat rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina w przyszłości i oczekiwania tych podmiotów.
Euroregion prosi o potwierdzenie udziału i zwrot ankiety nt. oczekiwań skierowanych do Regionu Metropolitalnego do dnia 29 sierpnia 2019 r.

Zaproszenie

Projekt programu

Formularz zgłoszeniowy

Ankieta


30 października 2019 r., Audytorium Maximum w Krajowym Zakładzie ds. Informacji i Technologii w Düsseldorfie

Konferencja projektu „Rynek pracy w regionach przygranicznych D-NL”

Centralny Urząd Statystyczny Królestwa Niderlandów (Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS), Krajowy Urząd Statystyczny Dolnej Saksonii (Landesamt für Statistik Niedersachsen, LSN) oraz Krajowy Zakład ds. Informacji i Technologii Nadrenii Północnej-Westfalii jako Urząd Statystyczny (Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt, IT.NRW) współpracują nad otwartym portalem danych z porównywalnymi danymi dotyczącymi transgranicznego rynku pracy. 
W dniu 30 października 2019 r. wyniki projektu zostaną przedstawione w godzinach 10.30-15.00 w Düsseldorfie.

Więcej informacji o projekcie: po niemiecku / po niderlandzku

Agenda


1 kwietnia 2019 r., Przedstawicielstwo Landu Brandenburgia przy UE, B-1000 Bruksela

Konferencja „Przyszłość transgranicznego transportu kolejowego w Europie na przykładzie trasy Berlin – Szczecin”

Transgraniczne połączenia kolejowe są dla integracji europejskiej priorytetową kwestią. Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Kraju Związkowego Brandenburgia chce na przykładzie połączenia Berlin – Uckermark – Szczecin wyjaśnić, w jaki sposób regiony mogą wspierać ten cel i wzmacniać własny rozwój.

Zaproszenie


29 października 2018 r., dworzec Seebad Heringsdorf (w siedzibie UBB Usedomer Bäderbahn)

Warsztaty nt. możliwości wdrożenia Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań

Ciąg dalszy oraz zakończenie konferencji regionalnych nt. WKP 2030 na Pomorzu Przednim na końcu października:

Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Kraju Związkowego Meklemburgia–Pomorze Przednie wraz z Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny oraz Parlamentarnym Sekretarzem Stanu ds. Pomorza Przedniego, Patrickiem Dahlemannem, zaprosiło na warsztaty w popołudnie dn. 29 października w Heringsdorf.

Sprawozdanie ze spotkania znajdą Państwo w rubryce „Aktualności”.


4 października 2018 r., Berlin

Polsko-niemiecka konferencja ws. Wspólnej Koncepcji Przyszłości

Celem przybliżenia Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań (WKP 2030) instytucjom i organizacjom z regionów wzdłuż Odry i Nysy Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP (MIiR) oraz Wspólny Departament Planowania Przestrzennego Krajów Berlin i Brandenburgia organizowały w dniu 4 października 2018 r. w Berlinie całodzienną polsko-niemiecką konferencję.

Przed południem przedstawiciele ze szczebla europejskiego i krajowego oraz z województw i landów omówili podstawowe elementy wizji oraz tematyczne kierunki rozwoju zawarte w Koncepcji.

Część popołudniowa poświęcona była Konkursowi MORO na projekty flagowe służące implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości. Konkurs podczas konferencji został oficjalnie ogłoszony i otwarty przez współprzewodniczących Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej.

Konkurs skierowany jest do projektów, które w wyróżniający się sposób przyczyniają się do konkretyzacji oraz implementacji tej wspólnej wizji przyszłego rozwoju obszarów po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. Zgłaszanie projektów będzie otwarte do 4 grudnia 2018 r. Konkurs zostanie uroczyście podsumowany w ramach polsko-niemieckiej konferencji nt. gospodarki przestrzennej, która odbędzie sie wiosną 2019 roku w Berlinie.


4 października 2018 r., Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydarzenie roczne 2018 Programu Współpracy INTERREG BB-PL

Wydarzenie roczne Programu Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. w budynku Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Park Naukowo–Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego (Antoniego Wysockiego 2, 66-002 Nowy Kisielin).

Rejestrację można dokonać do dnia 21.09.2018 na stronie programu pod linkiem https://interregva-bb-pl.eu/pl/wydarzenie-roczne/.


27 – 28 września 2018, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Sympozjum „Rozwój miast w Niemczech i w Polsce po 1945 r.”

W ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Przestrzennego kraju związkowego Brandenburgia organizuje sympozjum dotyczące tematyki rozwoju miast.
Szczególnym rozważaniom poddany zostanie okres ostatnich siedemdziesięciu lat, który zarówno w polskich, jak i w niemieckich miastach stanowił czas intensywnej odbudowy i strukturalnych przeobrażeń tkanki miejskiej.
W trzech forach tematycznych „Obraz miasta w kontekście transformacji urbanistycznej”, „Wyzwania dla infrastruktury mieszkaniowej” oraz „Witalne Śródmieście” zaprezentowane zostaną przykłady z miast zlokalizowanych po obu stronach Odry i Nysy.
Dwudniowe sympozjum dedykowane jest przede wszystkim specjalistom w dziedzinach: urbanistyka, architektura oraz historia miast, praktykującym w urzędach gmin i miast, a także organom decyzyjnym, pracownikom uczelni wyższych, niezależnym stowarzyszeniom oraz organizacjom pozarządowym z kraju związkowego Brandenburgia oraz z województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego.
Sympozjum poświęcone zostanie wymianie doświadczeń oraz przemyśleń pomiędzy uczestnikami.


26 września 2018 r., Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz

Wydarzenie roczne 2018 Programu Współpracy INTERREG PL-SN

Wydarzenie roczne Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia pod tytułem „Edukacja transgraniczna- inwestycja, która procentuje” odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. w Augustum-Annen- Gymnasium w Görlitz (Klosterplatz 20, 02826 Görlitz).

Rejestrację można dokonać do dnia 20.09.2018 na stronie programu pod linkiem https://pl.plsn.eu/wez-udzial-w-wydarzeniach.


19 września 2018 r., IZS Görlitz

Konferencja prasowa „Miasto na próbę – mieszkać i pracować w Görlitz“

Interdyscyplinarne Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS) Görlitz wraz ze swoimi partnerami projektu z miasta Görlitz zaprasza na konferencję prasową w IZS w dniu 19 września 2018 r. o godzinie 10:30.

Na niej zaprezentowany zostanie wspólny projekt „Miasto na próbę – mieszkać i pracować w Görlitz”, który umożliwi zainteresowanym osobom wypróbowanie życia i pracy w mieście nad Nysą Łużycką od stycznia 2019 roku.

Więcej informacji o konferencji prasowej można znaleźć na stronie idw – Informationsdienst Wissenschaft a o samym projekcie na stronie internetowej IZS.


4 lipca 2018 r., Pasewalk (Kulturforum Historisches U)

Konferencja regionalna nt. Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań na Pomorzu Przednim

Ciąg dalszy konferencji regionalnych nt. WKP 2030 na początku lipca na Pomorzu Przednim: Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Kraju Związkowego Meklemburgia–Pomorze Przednie wraz z Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny oraz Parlamentarnym Sekretarzem Stanu ds. Pomorza Przedniego, Patrickiem Dahlemannem, na konferencję regionalną w popołudnie dn. 4 lipca w Pasewalku.

W ramach spotkania Koncepcja zostanie przedstawiona a możliwości wspólnych działań w ramach jej implementacji umówione, ale również możliwe projekty i przedsięwzięcia do Konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030, który zostanie ogłoszony w październiku 2018 r.

Program konferencji znajdą Państwo tutaj (po niemiecku).

W razie zainteresowania konferencją prosimy o bezpośredny kontakt.


24 maja 2018 r., Chociebuż (Stadthaus) / 25 maja 2018 r., Eberswalde (Wald-Solar-Heim)

Konferencje regionalne nt. Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań

Od maja do września 2018 r. Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) zaprasza we współpracy z krajami Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz Saksonia na cykl konferencji regionalnych, podczas których lokalne i regionalne organizacje i instytucje z tych krajów uzyskają informacje na temat Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 (WKP 2030).

Przedmiotem wydarzeń będzie nie tylko prezentacja Koncepcji i omówienie możliwości wspólnych działań w ramach jej implementacji, ale również możliwe projekty i przedsięwzięcia do Konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030, który zostanie ogłoszony w październiku 2018 r.

Cykl zostanie zapoczątkowany konferencjami regionalnymi w Cottbus w dniu 24 maja 2018 r. oraz w Eberswalde w dniu 25 maja 2018 r., które skierowane są do podmiotów z Brandenburgii. Oba wydarzenia zostaną przeprowadzone we współpracy ze Wspólnym Departamentem Planowania Przestrzennego Krajów Berlin i Brandenburgia.

Program spotkań znajdą Państwo tutaj (po niemiecku).

W razie zainteresowania spotkaniami mogą Państwo nawiązywać z nami kontakt.


24/25 maja 2018 r., Frankfurt nad Odrą/Słubice

Collaborative Research in Horizon 2020. Promoting German-Polish Cooperation in EU Research Funding.

W dniach 24 i 25. maja 2018 r. w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się konferencja „Collaborative Research in Horizon 2020. Promoting German-Polish Cooperation in EU Research Funding”.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji (w języku angielskim):

Collaborative Research in Horizon 2020. Promoting German-Polish Cooperation in EU Research Funding

 


7 czerwca 2017 r., Gorzów Wlkp.

II Polsko-Niemieckie Forum Regionalne oraz IV Transgraniczna Konferencja Naukowa „Rozwój na peryferiach?”

W dniu 7 czerwca 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbędą się II Polsko-Niemieckie Forum Regionalne oraz IV Transgraniczna Konferencja Naukowa „Rozwój na peryferiach?”

Obszary tematyczne konferencji są następujące:

1. Rozwój w Europie zmian i kryzysów?
2. Gospodarka i społeczeństwo – wektory rozwoju
3. Kontynuacja i/lub zmiana – rozwój na peryferiach?
4. Dobre praktyki w realizacji projektów finansowanych ze środków UE
5. Uwarunkowania rozwoju na pograniczu polsko-niemieckim
6. Współpraca samorządów z Polski i Niemiec – analiza doświadczeń
7. Centrum a peryferie. Jaka polityka regionalna?
8. Województwo lubuskie – rozwój na peryferiach?

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji:

www.konferencja-rnp.ajp.edu.pl

 


23 – 26 marca 2017 r., Słubice / Frankfurt nad Odrą

Czwarty Kongres Polonoznawczy

W dniach 23-26 marca 2017 roku we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach odbędzie się czwarty Kongres Polonoznawczy, pod hasłem „Grenzen im Fluss”. Szczegóły, w tym aktualny program kongresu, znajda Państwo w języku niemieckim na stronie www.polenforschung.de.


MORO Logo

9 – 10 lutego 2017 r., Ernst-Reuter-Haus, Berlin

„Niemcy i regiony sąsiedne – drogi do monitoringu przestrzennego“
Konferencja fachowa w ramach Modelowych przedsięwzięć ładu przestrzennego

Siedem regionów przygranicznych obejmuje Modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO), w którym obecnie podstawy ciągłego i rozszerzonego – ze względu na obserwowany areał – monitoringu przestrzennego zostają opracowywane.

Głównym tematem odbywającej się w dn. 9 i 10 lutego 2017 r. w berlińskim Domu im. Ernsta Reutera (Ernst-Reuter-Haus) konferencji fachowej będzie dyskusja aktualnego stanu, rekomendacji oraz opcji przyszłego rozwoju transgranicznego monitoringu przestrzennego.

Konferencja zostanie przeprowadzona w języku niemieckim.

Więcej informacji na temat MORO znajdą Państwo na stronie internetowej instytutu BBSR.


MORO Logo

12-13 grudnia 2016 r., Przedstawicielstwo kraju związkowego Badenia-Wirtembergia przy rządzie federalnym, Berlin

„Współpraca transgraniczna na zewnętrznej granicy Niemiec –
Wyzwania, przeszkody i możliwości rozwoju „

W dniach 12 i 13 grudnia 2016 roku odbędzie się w Przedstawicielstwie kraju związkowego Badenia-Wirtembergia w Berlinie wydarzenie zamykające szereg trzech konferencji nt. współpracy transgranicznej z udziałem Niemiec, organizowanych przez Euro-Institut Kehl/Strasburg na zlecenie niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W ramach wydarzenia zostaną poddane dyskusji treści oraz wyniki i pierwsze wnioski płynące z tych konferencji.

Konferencja zostanie przeprowadzona w języku niemieckim.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie internetowej Euro-Institutu.


1 – 2 grudnia 2016 r., Berlin

XVII posiedzenie Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej

W dn. 1 i 2 grudnia 2016 r. w Berlinie odbędzie się XVII posiedzenie Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej.  Szczegóły programu udostępnimy na niniejszej stronie, jak tylko będą wiadome.  Można się spodziewać, że Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań będzie jednym z głównych tematów spotkania.


2 – 3 czerwca 2016 r., Poczdam

XXVII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej

Pod znakiem jubileuszu 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. na zaproszenie premiera kraju związkowego Brandenburgia, Dietmara Woidkego, w dn. 2 i 3 czerwca 2016 r. w Poczdamie odbył się XXVII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.